Groen en klimaatproof

Klimaatadaptatieplan Houten 2022-2027

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met meer en heviger buien, langere periodes met droogte en hogere temperaturen. Het is belangrijk dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Doen we dit niet, dan heeft dat gevolgen voor het welzijn van mens en dier en kan dit leiden tot (grote) overlast en kosten. Daarom is er een klimaatadaptatieplan gemaakt. 

Het plan bekijken? Klik op onderstaande button.

Klimaatadaptieplan Houten 2022 -2027 (pdf, 9 MB)

In 2040 willen we als gemeente Houten klimaatbestendig zijn en onze kwetsbaarheden hebben aangepakt. Wateroverlast in de bebouwde omgeving en hittestress in gebieden met veel verharding zijn in de gemeente de grootste bedreigingen als gevolg van klimaatverandering.

De ambitie van Houten is dat bij een bui die qua hevigheid éénmaal in de 100 jaar voorkomt, het hemelwater niet mag leiden tot ernstige wateroverlast of schade. De openbare ruimte moet in staat zijn een dergelijke extreme bui, waarbij er 93 mm neerslag in 85 minuten valt, te verwerken zonder dat er schade ontstaat in aangrenzende panden of dat wegen onbegaanbaar worden voor hulpdiensten. Tijdelijke wateroverlast op straat en in tuinen in het stedelijke gebied is nog wel acceptabel.

Ook moet de leefomgeving tijdens perioden van (langdurige) extreme hitte leefbaar blijven.

Langdurige droogte mag niet leiden tot structurele schade aan bebouwing, funderingen, wegen, groen, water en vitale en kwetsbare functies. Maatregelen tegen overstromingen werken we later uit in regionaal verband, omdat hierover nog onvoldoende kennis is.

Naast het klimaatadaptatieplan is er ook al een gemeentelijke Water- en Rioleringsplan (WRP) 2020-2023 waarin voorstellen worden gedaan om wateroverlast en verdroging te beperken binnen het bestaande stedelijk gebied. Zoals een gerichte aanpak van enkele honderden risicolocaties bij extreme neerslag en het omzetten van verharding in groen.

Belangrijke aanvullende maatregelen in het klimaatadaptatieplan zijn:

  • Nieuwbouw en reconstructies gaan we klimaatbestendig uitvoeren.
  • Voor het planten van extra bomen voor meer en betere koelteplekken komt er €10.000 per jaar beschikbaar.
  • We maken een lokaal Hitteplan gericht op het voorkomen van problemen door hitte bij kwetsbare groepen zoals ouderen.
  • Met verschillende maatregelen (zoals subsidies) stimuleren we bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om maatregelen te nemen om de gemeente klimaatbestendig te maken.
  • In regionaal verband onderzoeken we wat er moet gebeuren tegen het gevaar van een overstroming van de Lek.

Met verschillende maatregelen vergroten we tegelijkertijd ook de biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is dat bij het ontstenen van de openbare ruimte, die ruimte beplant kan worden met planten die meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. Of wanneer bij het planten van extra bomen gekozen wordt voor bomen die meer voedsel bieden aan insecten en vogels. Zo slaan wij twee vliegen in één klap; het is goed om wateroverlast en hittestress te beperken én het is goed voor de biodiversiteit.

De gemeente werkt hard aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar zonder de hulp van de Houtense inwoners, bedrijven en instellingen lukt het niet! Ook u kunt ons hierbij helpen.