School de Velduil

Woningbouw Beverakker

De school aan de Beverakker is op 1 augustus 2019 samengegaan met basisschool Klavertje Vier aan het Eggeveld. Samen heten ze De Velduil. Het deel van De Velduil aan de Beverakker verhuist over ongeveer twee jaar (2023) naar een nieuw gebouw aan het Eggeveld. Op de plek van de oude school kan iets nieuws worden gebouwd.

In Houten is veel vraag naar betaalbare woningen vooral voor ouderen en starters op de woningmarkt. De gemeente wil graag meewerken aan het oplossen van dat probleem. Daarom is in februari 2021 besloten om op Beverakker 19 te gaan bouwen. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in een startnotie de eisen voor het nieuwbouwplan opgeschreven.

Download de startnotitie (pdf, 199 KB)

Voorstel minder sociale huurwoningen aangenomen

De gemeenteraad heeft bij de start van het project Beverakker bepaald dat de helft van de woningen sociale huur moeten worden. Ook wil de gemeenteraad dat bewonersgroepen een goede kans krijgen plannen in te dienen of een plan te bouwen. Het is voor bestaande initiatieven van bewoners financieel niet haalbaar om in project de Beverakker 50% sociale huur te bouwen. Om deze bewonersgroepen toch een kans te geven moet het percentage omlaag.

De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. ingestemd met een verlaging van het percentage sociale huur. Het wordt nu 50% koop, 20% midden-huur en 30% sociale huur.

Aanbesteding grondverkoop en realisatie van Nieuwbouw Beverakker kan starten.

Nu het college en raad hebben ingestemd met het programma van eisen en de percentages in het woonprogramma kan er een ontwikkelaar gezocht worden die de grond wil kopen en een plan wil ontwerpen en realiseren.  De voorbereidingen hiervoor zijn nu in uitvoering. Als alles volgens plan verloopt zal de aanbesteding in oktober 2023 starten.

Wij gaan op zoek naar een bewonersgroep/bewonersinitiatie eventueel in combinatie met een ontwikkelaar bouwer die een mooi en passend plan kan uitwerken en realiseren.  

Belangrijkste uitgangspunten die in het programma van eisen staan en waar het plan aan moet voldoen

  • 32 -40 appartementen.
  • 50% koop, 30% sociale huur en 20% midden huur
  • Maximaal 3 bouwlagen
  • Levensloopbestendige woningen
  • Ontmoetingsruimte
  • Gezamenlijke tuin
  • Nabuurschap en een actieve bewonersorganisatie
  • Samenwerken met Waker Akker en Dassenburcht.
  • Een goed ontwikkelproces met voldoende participatie van omwonenden.

Het gehele PvE staat bij de Downloads.

De bouw kan op z’n vroegst medio 2025 starten omdat dan de school leegkomt en afgebroken kan worden.

Programma van Eisen en een Informatieavond

De wensen en eisen voor het bouwplan zijn opgenomen in Concept een Programma van Eisen. Het programma van Eisen is in een inloopavond op 10 november 2022 met omwonenden en andere belangstellende besproken. Alle vragen en antwoorden zijn inmiddels verwerkt in een vraag en antwoord notitie.

Het Programma van Eisen (PvE) is op een aantal punten gewijzigd. Het toesturen van een reactie vraagt wat meer tijd dan gedacht. Het aangepaste PvE en de vraag- en antwoordnotitie zullen in januari 2023 aan alle bewoners gestuurd worden die waren uitgenodigd voor de inloopavond en aan alle bewoners die een schriftelijke reactie hebben ingezonden.