School de Velduil

Woningbouw Beverakker

De school aan de Beverakker is op 1 augustus 2019 samengegaan met basisschool Klavertje Vier aan het Eggeveld. Samen heten ze De Velduil. Het deel van De Velduil aan de Beverakker verhuist over ongeveer twee jaar (2023) naar een nieuw gebouw aan het Eggeveld. Op de plek van de oude school kan iets nieuws worden gebouwd.

In Houten is veel vraag naar betaalbare woningen vooral voor ouderen en starters op de woningmarkt. De gemeente wil graag meewerken aan het oplossen van dat probleem. Daarom is in februari 2021 besloten om op Beverakker 19 te gaan bouwen. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in een startnotie de eisen voor het nieuwbouwplan opgeschreven.

Download de startnotitie (pdf, 199 KB)

Voorstel minder sociale huurwoningen

De gemeenteraad heeft bij de start van het project Beverakker bepaald dat de helft van de woningen sociale huur moeten worden. Ook wil de gemeenteraad dat bewonersgroepen een goede kans krijgen plannen in te dienen of een plan te bouwen. Het is voor bestaande initiatieven van bewoners financieel niet haalbaar om in project de Beverakker 50% sociale huur te bouwen. Om deze bewonersgroepen toch een kans te geven moet het percentage omlaag.

Het college stelt daarom voor 50% sociale huur te vervangen door 30% sociale huur en 20 % midden huur. Dit voorstel komt op 27 juni 2023 in de RTG aan de orde. De gemeenteraad bespreekt het voorstel 6 juli 2023 in de raadsvergadering.

Daarna nodigt de gemeente partijen een aanbieding doen.

Programma van Eisen en een Informatieavond

De wensen en eisen voor het bouwplan zijn opgenomen in Concept een Programma van Eisen. Het programma van Eisen is in een inloopavond op 10 november 2022 met omwonenden en andere belangstellende besproken. Alle vragen en antwoorden zijn inmiddels verwerkt in een vraag en antwoord notitie.

Het Programma van Eisen (PvE) is op een aantal punten gewijzigd. Het toesturen van een reactie vraagt wat meer tijd dan gedacht. Het aangepaste PvE en de vraag- en antwoordnotitie zullen in januari 2023 aan alle bewoners gestuurd worden die waren uitgenodigd voor de inloopavond en aan alle bewoners die een schriftelijke reactie hebben ingezonden.

Plan van aanpak door college vastgesteld

Na de verkenningsfase is een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg van het ontwikkel proces. Door de verkiezingen en de vorming van een nieuw college heeft dit vertraging opgelopen. 22 september jl.  is het plan van aanpak vastgesteld.

In het plan van aanpak is o.a. aangegeven dat de uitbreiding van de Dassenburg niet zal plaats vinden en dat alleen via een openbare aanbesteding de bouwgrond aan een ontwikkelaar verkocht mag worden.

Deze aanbesteding zal wel zo ingericht worden dat de gewenste seniorenhuisvesting met  gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd wordt waarbij zelfstandigheid en nabuurschap voor bewoners georganiseerd is.

Besluitvorming

Verkennende Fase

Op 9 februari 2021 is door de gemeenteraad de startnotitie voor de herontwikkeling van de Beverakker 19 vastgesteld. Daarbij is besloten te starten met een verkenningsfase om belangen en kansen bij elkaar te brengen. De verkenning is uitgevoerd door twee externe adviseurs. Zij hebben als deskundigen op het gebied van zorg en welzijn en gebiedsontwikkeling gesprekken gevoerd met diverse partijen, zoals Viveste, de Wakkere Akker, bewoners van de Dassenburg en CPO-initiatiefnemers. De omwonenden zijn daarnaast op een aparte avond gevraagd mee te denken over verschillende thema’s van het plan.

In december 2021 is de verkenning afgerond en zijn de bevindingen gepresenteerd in de eindrapportage haalbaarheidsonderzoek verkenningsfase herontwikkeling Beverakker. Op basis van deze verkenning is een plan van aanpak opgesteld. De uitkomsten van de verkenning en het plan van aanpak zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Het college heeft vervolgens besluitvorming hierover aangehouden voor het nieuwe college.

Op 10 mei 2022 heeft het college het besluit over het plan van aanpak voor de volgende fase van de Beverakker aangehouden. Dit betekent dat het nieuwe college over het plan van aanpak gaat beslissen. We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk een nieuw college gevormd is en dat dit college positief over de aanpak besluit.

Het uitstellen van het besluit zal de uitvoering van dit project waarschijnlijk niet vertragen. Er kan namelijk pas gebouwd worden als de school De Velduil naar de nieuwe locatie aan het Eggeveld kan verhuizen. Verhuizen kan op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2024.

Houtenpraatmee.nl

Op houtenpraatmee.nl kunt u de laatste ontwikkelingen lezen over de Beverakker 19. Daar vragen wij u regelmatig om mee te denken en te doen.