School de Velduil

Woningbouw Beverakker

De school aan de Beverakker fuseerde in 2019 met basisschool Klavertje Vier aan het Eggeveld. Het schoolbestuur wees de locatie van Klavertje Vier aan als locatie voor de nieuwe fusieschool, De Velduil. Op de plek van de oude school komt nieuwbouw: 32-40 appartementen verdeeld over 50% koop, 20% midden-huur en 30% sociale huur. De sloop aan de Beverakker start begin 2026 als het nieuwe schoolgebouw van De Velduil aan het Eggeveld de deuren voor kinderen en leerkrachten kan openen.

Start sloop en nieuwbouw vertraagd

Het schoolgebouw aan de Beverakker blijft 7 maanden langer in gebruik door basisschool De Velduil dan gepland. De aanbesteding voor de nieuwbouw van De Velduil leverde geen bruikbare aanbieding op. De school zet nu een nieuwe aanbesteding uit met een wijziging in materiaalkeuze. De school hoopt hiermee op meer inschrijvingen tegen lagere prijzen. Het doorlopen van een nieuwe aanbesteding duurt 7 maanden waardoor de uitvoering later start. 

De nieuwbouw van het Kindcentrum De Velduil zal vermoedelijk eind 2025 klaar zijn. Dit betekent dat de sloop aan de Beverakker pas begin 2026 kan starten. Het nieuwe appartementengebouw zal dan medio 2027 klaar zijn.

Programma van Eisen

De wensen en eisen voor het bouwplan staan in Concept Programma van Eisen. Het Programma van Eisen bespraken we met omwonenden en andere belangstellenden tijdens een inloopavond in 2022. Alle vragen en antwoorden verwerkten we in een vraag en antwoord notitie. Het Programma van Eisen (PvE) wijzigde op een aantal punten. 

Aanbesteding grondverkoop

Het college en raad stemden in met het programma van eisen (PvE) en de percentages in het woonprogramma. De gemeente zoekt nu een bewonersgroep/bewonersinitiatief eventueel in combinatie met een ontwikkelaar/bouwer die een mooi en passend plan kan uitwerken en realiseren. De aanbesteding startte in oktober 2023.

Belangrijkste uitgangspunten uit het programma van eisen en waaraan het plan moet voldoen:

  • 32 -40 appartementen
  • 50% koop, 30% sociale huur en 20% midden huur
  • Maximaal 3 bouwlagen
  • Levensloopbestendige woningen
  • Ontmoetingsruimte
  • Gezamenlijke tuin
  • Nabuurschap en een actieve bewonersorganisatie
  • Samenwerken met Wakkere Akker en Dassenburg
  • Een goed ontwikkelproces met voldoende participatie van omwonenden

Het gehele PvE staat bij de Downloads.

Programma van Eisen en een Informatieavond

De wensen en eisen voor het bouwplan zijn opgenomen in Concept een Programma van Eisen. Het programma van Eisen is in een inloopavond op 10 november 2022 met omwonenden en andere belangstellende besproken. Alle vragen en antwoorden zijn inmiddels verwerkt in een vraag en antwoord notitie.

Het Programma van Eisen (PvE) is op een aantal punten gewijzigd. Het toesturen van een reactie vraagt wat meer tijd dan gedacht. Het aangepaste PvE en de vraag- en antwoordnotitie zullen in januari 2023 aan alle bewoners gestuurd worden die waren uitgenodigd voor de inloopavond en aan alle bewoners die een schriftelijke reactie hebben ingezonden.

Minder sociale huurwoningen

In Houten is veel vraag naar betaalbare woningen voor vooral ouderen en starters. De gemeente wil graag meewerken aan het oplossen van dat probleem. Daarom werd in februari 2021 besloten om op Beverakker 19 te gaan bouwen. Het college van B&W en de gemeenteraad schreven in een startnotie de eisen voor het nieuwbouwplan op.

De gemeenteraad bepaalde bij de start van het project Beverakker dat de helft van de woningen sociale huur moet zijn. Ook wil de gemeenteraad dat bewonersgroepen een goede kans krijgen plannen in te dienen of een plan te bouwen. Het is voor bestaande initiatieven van bewoners financieel niet haalbaar om in project de Beverakker 50% sociale huur te bouwen. Om deze bewonersgroepen toch een kans te geven gaat het percentage omlaag. De gemeenteraad stemde op 6 juli jl. in met een verlaging van het percentage sociale huur. Het wordt nu 50% koop, 20% midden-huur en 30% sociale huur.