Adviezen Burgerberaad Energie 2040

Op deze pagina leest u de adviezen die uit het Burgerberaad zijn gekomen.

Advies 1: Agrovoltaics

Streef naar zonnepanelen boven alle fruitteelt. Pas de regels daarvoor aan. Werk daarbij samen met betrokken partijen.

Ons advies aan de gemeente Houten is: Streef naar 100% gebruik van agrovoltaics in de fruitteelt van de gemeente Houten. Maak mogelijk (wet- en regelgeving), stimuleer en promoot het gebruik van agrovoltaics door samenwerking met stakeholders.

Thema
Agrovoltaics (50% zon doorlatende, beschermende, zonnepanelen boven fruitteelt zonder verlies aan tuinbouwgrond en natuur).

Huidige situatie

Op dit moment is grofweg 1000 hectare landbouwgrond in gebruik voor tuinbouw in de gemeente Houten.

Doel

Het streven is dat bij 100% van de fruitteelt in de gemeente Houten gebruik wordt gemaakt van agrovoltaics.

Hoe gaan we dat bereiken?

De gemeente Houten gaat in samenwerking met de Universiteit Wageningen (WUR), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Agrovoltaics promoten bij fruittelers en zonne-energieprojectontwikkelaars in de gemeente Houten.

Wat gaan we doen? 

 1. Gemeente gaat invloed uitoefenen op de provincie om de wet- en regelgeving aan te passen (vergunningstraject verkorten).
 2. De gemeente brengt stakeholders (o.a. landbouwgrondeigenaren, fruittelers, WUR/zonne-energieprojectontwikkelaars en inwoners Houten) samen om financiering rond te krijgen en de inwoners van Houten te laten profiteren van betaalbare groene stroom.

Wie voert het uit?

De gemeente, zonne-energieprojectontwikkelaars, landbouwgrondeigenaren en fruittelers.

Advies 2: Opslag van energie

Maak twee plannen voor het opslaan van energie. Maak een plan het opslaan voor korte tijd (24 uur) en een langere tijd (jaarlijks). Voor korte tijd gaat om het opslaan in accu’s. Kijk voor de langer termijn naar waterstof en aquathermie

Ons advies is dat de gemeente twee plannen maakt voor energie opslag: een voor korte termijn (24h) en een voor lange termijn (zomer-winter). Neem hierbij de punten mee die we hebben opgeschreven.

Thema

Opslag van energie

Huidige situatie

Zeer beperkte lokale initiatieven. Niet aanwezig eigenlijk (grootschalig).

Doel

Korte termijn opslag van energie: Opslagcapaciteit voldoende hebben om het verbruik per etmaal te kunnen dekken in de gemeente Houten. Lange termijn opslag van energie: Opslagcapaciteit voldoende hebben om het verbruik over het jaar te kunnen dekken.

Hoe gaan we dat bereiken?

Korte termijn opslag: door de inzet van de thuis / gebouw opslag, wijk opslag, opslag op gemeente niveau en met behulp van auto accu’s.
Lange termijn opslag: door omzetting van elektriciteit naar waterstof en de inzet van aquathermie.

Wat gaan we doen?

 1. Gemeente maakt een plan voor de realisatie van korte termijn (24h) opslag van energie. Neem mee:
  1. Differentieer op (1) verschillende soorten woningen (denk aan monumentale woningen en appartementen), (2) individueel en wijk / gemeente, (3) binnen en buitengebied: wat is de beste optie in welk geval? Meerdere vormen zijn nodig.
  2. Bij de keuze van opslagsystemen; kies milieu en mensenrechten vriendelijkere batterijproductie.
  3. Mogelijkheid van auto accu’s gebruiken, om ‘s nachts energie terug te leveren. Ook bij openbare laadpalen.
  4. De geldstroom van opwek naar batterij en weer terug, bij opslag op wijk / gemeente niveau. Coöperatieve opslag (wat je erin stopt krijg je weer terug).
  5. Kijk naar de combinatie van technieken: batterijen, warmte, zwaartekracht (gravitricity). Schakel experts in.
  6. Informatievoorziening, organisatie, vorm. Denk aan een organisatievorm zoals coöperatie.
  7. Maak regelgeving waardoor mensen makkelijk een coöperatie voor opslag van energie op wijk en gemeente niveau kunnen beginnen.
 2. Gemeente maakt een plan voor de realisatie van lange termijn opslag van energie. Neem mee:
  1. Dit plan is zelfs belangrijker dan het korte termijn plan.
  2. Bereid je voor op het gebruik van groene waterstof voor opslag/gebruik:
  3. Ga er vanuit dat rond 2030 de waterstofeconomie van de grond begint te komen
  4. Maak hier ruimte voor in wetgeving/bestemmingsplan: bijv. in het buitengebied (zoals bij zonneveld De Knoest en De Heul) en op bedrijventerreinen toestemming geven voor waterstof productie en opslag.
  5. Versnel vergunningstrajecten.
  6. Leg eventueel (waterstof)gas infrastructuur aan bij nieuwbouw.
 3. Hou de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten, en bepaal hoe je gaat inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Denk aan: Mogelijkheden in waterstof, warmtenetten, warmte opslag in water/bodem/zout/etc.

Wie voert het uit?

Gemeente

Advies 3: Zonnepanelen

Zorg dat we in Houten in 2040 minstens 50% van alle energie die we gebruiken opwekken uit zonne-energie.

Ons advies naar de Gemeente is: De opwekking van zonne-energie in Houten vergroten door het plaatsen van zonnepanelen met een ondergrens van 50% van de totale energievraag in 2040.

Thema

Zonnepanelen

Huidige situatie

 • 25% van de daken hebben op dit moment zonnepanelen (huizen & bedrijfspanden)
 • 6 velden zijn voorzien van een vergunning, omvattend 100 hectare (1gigawat uur per jaar per hectare), die leveren 10% van de benodigde energie
 • Houten wekt in 2030 35% van alle benodigde energie op via zonnepanelen

Doel

Houten wekt in 2040 50% van de totale benodigde energievraag op uit zonnepanelen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Zonnepanelen op alle beschikbare daken
 • Agrivoltaics: 500 hectare (zie apart advies Agrivoltaics)
 • Openbare ruimtes
 • Constructies(zonnepanelen die verwerkt worden in producten v.b. fietspaden)
 • Meer zonnepanelen op de daken streven naar 100%, dit levert 25% energieopwekking v/d totale behoefte van Houten
 • Via andere opties: zoveel gebruik maken van de openbare ruimtes en constructie
 • Openbare ruimtes v.b.: geluidswanden, schoolpleinen
  • Constructie v.b.: fietspaden, stations wanden, zonwering
  • Milieubewust produceren/refurbishing/recyclen:
   Het gaat om de productie vooraf en het hergebruik van oude materialen van de zonnepanelen
 • Inzet van pvt-panelen, in wijk de Hagen loopt een pilot
 • Beleid en wetgeving onderzoeken voor zonnepanelen op monumenten
 • Over- en ondercapaciteit opslag onderzoeken(zie advies Opslag)

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Onderzoek hiervoor is nodig, ook betreft veiligheid, deze via de gemeente laten uitvoeren.
 • Subsidies beschikbaar stellen
 • Informeren, stimuleren via subsidies
 • Beleid ontwikkelingen voor monumenten
 • Nader onderzoek naar inzet pvt-panelen

Expertise bij diverse organisatie:

 • Bedrijven, gemeente-instellingen (scholen, zorginstellingen), bewonersinitiatieven lokaal, huurwoningen, particulieren & VvE en corporaties

Wat gaan we doen?

 1. Inventarisatie door de Gemeente van alle bovenstaande opties.
 2. Onderzoek bereidwilligheid bij de bedrijven, overheden en overige initiatieven.
 3. Innovatie: Samenwerking met o.a. Universiteit Wageningen of Delft

Wie voert het uit?

 • Gemeente Houten, die het kan uitbesteden aan externe partners
 • Eigenaren van gebouwen
 • Energiecorporaties Lokaal
 • Buurt initiatieven

Advies 4: Campagne Energieneutraal 2040

Zet een campagne op over energieneutraal 2040. Richt je op de verschillende groepen inwoners, begin bij kinderen. 

Ons advies naar de Gemeente is: Houten aan de slag met de doelgroepen : samen stappen nemen naar energieneutraal 2040
Dit advies raakt communicatie richting doelgroepen en vergroten van bewustwording

Thema

Advies en ondersteuning

Huidige situatie

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer.
Urgentie ontbreekt
Energieprijzen stijgen, bewoners zetten hun verwarming uit (zitten in de kou)
Mensen nemen nog te weinig maatregelen om energie te besparen, mede door onbekendheid naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies.
Mensen zijn afwachtend en gaan pas in beweging als het noodzakelijk is.

Doel

De burgers van de gemeente Houten zijn op de hoogte hoe zij met hun energie om kunnen gaan, willen bijdrage aan de energietransitie en kunnen bewuste keuzes maken om het doel Energie Neutraal 2040 te bereiken.

Hoe gaan we dat bereiken?

De gemeente schept voorwaarden én faciliteert om de doelgroepen te ondersteunen in bewustwording van de energiebehoefte van Houten. Laten we beginnen bij de kinderen, wat zij zijn de toekomst.

Wat gaan we doen? 

 1. Gemeente stelt middelen beschikbaar om op scholen bewustwording te vergroten, zodat de kinderen (onze toekomst) starten om bewuste keuzes maken in energie neutraal leven. Zodat zij dat mee kunnen nemen voor deze generatie. Hiermee heeft het een olievlekwerking.
 2. Samen met de kinderen een Flyer met een voor-en na visualisatie (foto). Hoe ziet Houten eruit in 2040 (Groen, windmolens, inclusief – juiste doorsnede van de bewoners van Houten).
 3. Gemeente onderzoekt en identificeert welke behoeftes er spelen per doelgroep
 4. Gemeente ondersteunt doelgroepen op maat in hun vraagstukken om stappen te nemen richting energieneutraal.
 5. Gemeente brengt relevante partijen en burgers bij elkaar om gezamenlijk doelen te bereiken.

Wie voert het uit?

 • Gemeente
 • Scholen
 • Ministerie van Onderwijs
 • Verenigingen
 • Bewonersgroepen
 • Vrijwilligersorganisatie

Advies 5: Energielabel A

Eis dat 100% van de nieuwbouw energielabel A heeft. Zorg dat 90% van de bestaande gebouwen energielabel A krijgt.

Thema

Breng 100% van de nieuwe gebouwen en 90%* van de bestaande gebouwen in de gemeente Houten in 2040 naar energielabel A te brengen. (*afhankelijk van bijzondere gebouwen)

Huidige situatie

Cijfers over verdeling van energielabels en energieverbruik uit 2022 (slides gemeente van sessie 1).

Doel

21% energiebesparing in 2040 door alle gebouwen in gemeente Houten naar energielabel A te brengen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. Inzetten op energiebesparing voor gebouwen (bv. isolatie)
 2. Inzetten op energieopwekking voor gebouwen (bv. zonnepanelen)
 3. Informatievoorziening, voor-uitzoekwerk en gedragsverandering (zie aparte adviezen).

Wat gaan we doen? 

 1. Doorlopend monitoren dat 100% van de nieuwbouw voldoet aan energielabel A/BENG-norm.
 2. Stel vast wat er voor bestaande gebouwen nodig is om tot energielabel A te komen:
  1. Breng het energielabel van alle typen gebouwen in kaart.
  2. Inventariseer welke specifieke maatregelen per type gebouw nodig zijn en publiceer dit.
  3. Maak een routekaart op basis van diverse criteria.
  4. Schrijf eigenaren aan. Bepaal welke uitzonderingen niet meegenomen worden.
  5. Leg de uitvoer neer bij de betreffende partijen (dit kun jij doen aan jouw gebouw)
 3. Maak een plan/ biedt meer ruimte voor verduurzaming van monumentale en bijzondere gebouwen. Betrek hierbij specialisten en eigenaren van deze panden voor advies.
 4. Stel elke 5 jaar het energielabel opnieuw vast en schrijf B-G label opnieuw aan.
 5. Verduurzaam bestaande woningen door bewoners te ondersteunen (zie uitwerking verderop).
 6. Stimuleer woningcoöperaties om huurwoningen te verduurzamen (zie uitwerking verderop).
 7. Geef het goede voorbeeld door gemeentegebouwen zsm te verduurzamen (uiterlijk 2030).
 8. Verduurzaam alle scholen en sportfaciliteiten voor 2035.
 9. Voeg extra eisen toe aan het bouwbesluiten.
 10. Zoek de grenzen op qua (landelijke) wet- en regelgeving.

Wie voert het uit?

 • Gemeente
 • Woningcoöperaties
 • Pandeigenaar

Voorbeelden van maatregelen/hulpmiddelen voor bestaande woningen:

 • Help bewoners met offerteaanvragen.
 • Ondersteun met collectieve verduurzamingsmaatregelen en geef hier extra subsidie op.
 • Stimuleer gebruik innovatieve en circulaire materialen.
 • Stimuleer hergebruik van sloopmaterialen in Houten/provincie.
 • Geef alleen korting op energiebesparende bouwmaterialen (subsidie).
 • Stimuleer gebruik van beter isolerende materialen.
 • Biedt klus- en fixbrigades aan.
 • Maak modelwoningen om informatie te geven over alle mogelijke maatregelen.

Voorbeelden van maatregelen/hulpmiddelen voor coöperaties:

 • Verbeter de samenwerking tussen coöperaties op gebied van verduurzaming en energielabel.
 • Maak een woningscan voor deze coöperaties.
 • Versimpel/vergemakkelijk de vergunningaanvraag voor duurzame aanpassingen.

Voorbeelden van aanpassingen voor bouwbesluiten: 

 • Beperk fossiel brandstofgebruik van apparatuur en machines (2040 volledig duurzaam)
 • Eis het gebruik van duurzame bouwmaterialen.
 • Eis hergebruik van sloopmaterialen tot 95%.

Wat ook bijdraagt aan energiebesparing en beperken milieu-impact:

 1. Duurzamer bouwproces (apparatuur en machines)
 2. Duurzamere materialen en hergebruik materialen

Advies 6: Isolatie

Gemeente start campagne op en maakt toegankelijk loket over isolatie.

Ons advies naar de Gemeente is: huiseigenaren bewust maken, activeren, stimuleren en helpen met isoleren, met op maat gesneden communicatie en advies voor het type huis waar je in woont

Thema

Isolatie

Huidige situatie

We weten niks over bewustzijn t.a.v. isolatie. We weten wel: 21.217 woningen, 68% koop, 24% corporatie, 8% huur overig, verdeling energielabels volgens alle cijfers.nl: 37% A, 22%B, 30%C, ca 10% D-G

Doel

Huiseigenaren activeren om te isoleren zodat Houten zijn doel, energieneutraal in 2040, mede hierdoor kan halen. Toewerken naar een zo hoog mogelijk energielabel voor alle woningen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Persoonlijke benadering
 • communicatie richten op bewustwording van het belang van isolatie
 • onafhankelijk isolatie-advies, door gemeente betaald of evt. kleine bijdrage door bewoner
 • aanbieden collectieve inkoop
 • stimuleren buurtinitiatieven
 • toegankelijk loket voor alle vragen
 • eventueel subsidie voor lagere inkomens
 • per wijk / per buurt met gelijksoortige woningen
 • starten bij woningen met het laagste energielabel, rekening houdend met planning van warmtetransitie
 • stimuleren soepeler beleid van de gemeente/Monumentenzorg ten aanzien van isoleren van monumentale panden

Wat gaan we doen? 

Actieve persoonlijke benadering van huiseigenaren (brief, bellen, huis-aan-huis-krant)

Wie voert het uit?

Gemeente houdt de regie.
Communicatie: gemeente, onafhankelijk advies door non-profit organisatie,

Advies 7: Aanpassen van de regelgeving

Gemeente gaat in overleg met partijen om belemmerende regelgeving aan te passen.

Ons advies naar de Gemeente is: om samen met andere gemeenten (VNG) en experts invloed uit te oefenen op de landelijke wet- en regelgeving om zo een energieneutraal Houten 2040 te bevorderen.

Thema

Regelgeving

Huidige situatie

Wet- en regelgeving staat in veel gevallen energietransitie in de weg (bijv. bij energiecoöperaties, dubbel gebruik landbouwgrond, erfgoed en mogelijk andere gevallen)

Doel

Barrières op het gebied van wet- en regelgeving in de energietransitie opheffen

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. De gemeente gaat actief haar stem laten horen binnen samenwerkingsverbanden die lobbyen om deze wet- en regelgeving sneller landelijk aan te passen
 2. We maken hierbij gebruik van het momentum van de totstandkoming van de regeerakkoorden (provincie en Rijk) tot 2040

Wat gaan we doen? 

 1. Onderzoek op welke gebieden wet- en regelgeving de energietransitie in de weg staat
 2. De gemeente kijkt kritisch naar eigen regels en past deze indien mogelijk aan om energietransitie mogelijk te maken.
 3. Maak nieuw lokaal beleid als er beleid ontbreekt om energietransitie mogelijk maken.

Wie voert het uit?

De gemeente in samenwerking VNG, andere gemeenten, experts, andere lobbygroepen

Advies 8: Toegankelijk maken van informatie

Richt een ‘Klimaatloket’ in om informatie over energieneutraal makkelijk te kunnen vinden.

Ons advies naar de Gemeente is: een ‘’klimaatloket” op te richten. Dit loket is voor alle inwoners goed toegankelijk. Het loket geeft informatie, verwijst door naar bestaande initiatieven voor de uitvoering. Binnen dit loket is alle informatie gecentraliseerd. De klankbordgroep (zie 3.) ondersteunt het loket met expertise.

Thema

Gemeente moet toegankelijker zijn voor inwoners, bedrijven voor kennis, regelgeving en informatie over een energieneutraal Houten.

Huidige situatie

Te veel versnipperde informatie en initiatieven.

Doel

 1. Centraliseren en goed toegankelijk maken van informatie en initiatieven voor inwoners.
 2. Inwoners helderheid geven over hoe zij concreet aan de slag kunnen met energieneutraal wonen en leven.

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. Fysiek en digitaal loket voor inwoners waarin gemeente en partners (vrijwilligersinitiatieven, bedrijven, corporatie, Stedin, etc. ) samenwerken.
 2. Maak gebruik van bestaande informatie, ervaringen en organisaties.
 3. Klankbordgroep oprichten met experts, bedrijven en inwoners (inhoud en uitvoerbaarheid)

Wie voert het uit?

Gemeente, partners, initiatieven, klankbordgroep, bedrijven

Advies 9: Welke warmtebron past het beste bij de buurt?

Onderzoek welke warmtebron het beste past bij elke buurt, straat of wijk.

Ons advies naar de Gemeente is: zoek uit welke warmtebron het beste past bij welke buurt/straat/wijk, rekening houdend met bouwjaar en technische, financiële, ruimtelijke en demografische mogelijkheden en wat mensen al gedaan hebben aan verduurzaming.

Thema

Warmte

Huidige situatie

Merendeel huizen in Houten zijn met aardgas verwarmd.

Doel

Woningen stapsgewijs overstappen op aardgasvrije warmtebronnen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Inventariseren per buurt/straat.
 • Begin met Quick-wins (momentum opbouwen).
 • Parallel wel beginnen met voorbereidingen moeilijke projecten.

Wat gaan we doen? 

 1. Welk duurzame bronnen zijn überhaupt mogelijk?
 2. Inventarisatie welke warmtebronnen geschikt zijn voor welke wijken.
 3. Maatschappelijke kosten per oplossing/gebied bepalen.
 4. Regels opstellen om de volgorde te bepalen waarin de gebieden worden aangepakt. Gebaseerd op impact en effect (zoals bijvoorbeeld betaalbaarheid / robuustheid / moeite).
 5. Keuzevrijheid voor inwoners bieden op basis van goede informatievoorziening.
 6. No-regret maatregelen in kaart brengen, dus particuliere initiatieven faciliteren door aan te geven wat ze kunnen doen zonder te botsen met gemeente initiatieven.

Wie voert het uit?

Gemeente voert het onderzoek uit.
Op basis het onderzoek worden andere partijen ter uitvoering gezocht waarbij commerciële partijen niet meer dan 49% aandeel krijgen.

Advies 10: Verminder lichtvervuiling

Zorg voor minder de lichtvervuiling door regels en nieuwe uitvindingen.

Ons advies naar de Gemeente is: Lichtvervuiling te minderen, en zo energie te besparen

Thema

Lichtvervuiling

Huidige situatie

Veel kantoorpanden zijn onnodig verlicht, reclame blijft onnodig aan staan en straatverlichting blijft branden terwijl er geen activiteiten plaats vinden.

Doel

Minder lichtvervuiling en energiebesparing, beter voor dag en nachtritme flora en fauna.

Hoe gaan we dat bereiken?

Schrijf bedrijven aan op lichtvervuiling en ga hier op handhaven (milieuwetgeving)
Vul de omgevingswet aan met wetgeving omtrent reclame
Monteer bewegingssensoren op lantarenpalen. Onderzoek hierbij wat de impact is van bewegingssensoren op het gevoel van veiligheid en daadwerkelijke veiligheid.

Wat gaan we doen? 

 1. Bedrijven aanschrijven op onnodige lichtvervuiling en energieverbruik
 2. Schrijf een extra regel omtrent reclame-uitingen in de omgevingswet
 3. Monteer bewegingssensoren op lantarenpalen, waar haalbaar ivm veiligheid.
 4. Maak een keuze waar je bewegingssensoren monteert of energiezuinige lichtbronnen plaatst (led). Kijk naar veiligheid en efficiëntie (energiebesparing).

Wie voert het uit?

Gemeente

Advies 11: Volg de adviezen van Burgerberaad Energie 2040

Laat het burgerberaad en de inwoners weten hoe de gemeente de adviezen van Burgerberaad Energie 2040 uitvoert.

Ons advies naar de Gemeente is: Monitoring besluitvorming en uitvoering van adviezen

Thema

Monitoring besluitvorming en uitvoering van adviezen

Het Burgerberaad:

 • wil transparantie en onafhankelijk toezicht. 
 • wil de besluitvorming over haar adviezen en de uitvoering van haar adviezen in de gaten houden en aangesloten blijven bij mogelijke aanpassingen en afwijkingen in aanloop naar en tijdens besluitvorming en uitvoering.
 • heeft instrumenten nodig om inzicht te behouden en waar nodig mee te sturen bij uitvoering van haar adviezen

Door middel van:

 • Een afvaardiging van het Burgerberaad (genoemd de monitoring groep) blijft in functie tot en met decharge van besluitvorming en uitvoering van alle adviezen.
 • Degenen die in de monitoring groep zitten, hebben gedelegeerd bevoegdheid om toezicht te houden op de besluitvorming en uitvoering van alle adviezen te monitoren.
 • Betrokken zijn bij externe partijen die betrokken zijn bij het proces van besluitvorming en uitvoering van de adviezen inzicht in de financiering (EZ financiert de uitvoering van de energietransitie vanuit SPUK (bijvoorbeeld
 • SPUK isolatie, SPUK warmtewininstallatie, SPUK procescapaciteit, e.d.) m.i.v. 1-1-2024 voor een periode van 3 jaar en een geschatte omvang van ˜3x750.000€ waaruit (deel)budgetten worden toegewezen aan de diverse uitvoeringstrajecten.
 • een onafhankelijke, neutrale partij opdracht te geven om te beoordelen hoe de uitvoering gaat en de uitkomsten van deze beoordeling bij het Burgerberaad legt.
  •  beoordeling wat er gebeurt vanuit financieel perspectief door de Houtense Rekenkamer (houdt toezicht op de besteding van de bedragen die het ministerie ter beschikking stelt aan de financiering van de implementatie van de adviezen door de gemeente Houten) en vanuit de kwaliteit van de uitvoering door Rijnconsult (houdt toezicht op de kwaliteit van uitvoering). Gezamenlijk opdrachtgeverschap wordt hierbij toegepast.
 • creëren, opzetten, inrichten en beheren van een eigen informatie-platform dat door de gemeente wordt gefinancierd en dat toegang geeft tot transparante informatie over inhoud en proces m.b.t. zowel besluitvorming en ook de uitvoering van haar adviezen
  • de leden van het Burgerberaad hebben toegang tot dit informatie-platform deels AlleenLezen en deels Bewerken-toegang,
  • op dit informatie-platform staat transparant de informatie over alle adviezen en de uitvoeringsprojecten voor deze adviezen,
  • op dit informatie-platform komt minimaal beschikbaar
   • alle informatie over plannen, planning, fit-gap analyse(s) met de besluiten die leiden tot verschillen tussen elk advies en haar uitvoeringsprojecten, status, voortgang met eventuele besluiten over nieuwe aanpassingen / veranderingen tov van het oorspronkelijk advies.
   • overzicht van overwegingen en besluiten.
 • de vrijheid om autonoom de leden van het Burgerberaad bij elkaar te halen om te kijken naar de informatie, haar mening hierover te vormen en dit ongevraagd te communiceren naar B&W.

En eindigt met:

 •  Decharge door de leden van het Burgerberaad van de gemeente Houten voor de uitvoering van de adviezen en voor de oplevering van de resultaten;
 • Merk op: decharge voor opgeleverde (deel)resultaten kan worden gegeven op verschillende momenten in de tijd bijvoorbeeld op het moment dat de zogenaamde routekaart naar de raad gaat, naar verwachting medio februari 2024. 

Merk op: niet alle leden van het Burgerberaad worden gedechargeerd; degenen die in de monitoring groep zitten blijven aan met deze nieuwe gedelegeerde bevoegdheid.

In aanmerking nemend dat:

 • De leden van dit Burgerberaad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Houten en namens hen adviezen hebben opgesteld en deze hebben uitgewerkt in een routekaart.
 • De leden van het
 • Burgerberaad nemen hun taak serieus en steken hun nek uit.

Monitoring Besluitvorming en Uitvoering van adviezen Burgerberaad Energie 2040

 • De gemeenteraad van de gemeente Houten is eigenaar van het domein waarvoor het Burgerberaad haar adviezen heeft gegeven.
 • Het Burgerberaad Energie 2040 is onlosmakelijk verbonden met en is eigenaar van haar adviezen.
 • De gemeente Houten gaat aan de slag met deze adviezen.
 • Na besluitvorming in de gemeenteraad, naar verwachting medio zomer 2024, worden deze adviezen uitgevoerd en opgeleverd.
 • De besluitvorming in de gemeenteraad en de daaropvolgende uitvoering kan mogelijk afwijken van de oorspronkelijke adviezen; dit is de reden om een monitoring groep vanuit het Burgerberaad instant te houden.
 • Op deze manier wordt dus samengewerkt door inwoners van de gemeente Houten en de gemeente Houten zelf. Toon het lef om op deze vernieuwende manier van besluitvorming de komende jaren actief de betrokkenheid te blijven zoeken met de leden van het Burgerberaad in het algemeen en de monitoring groep in het bijzonder. Blijf het Burgerberaad betrekken om de onvermijdelijke veranderingen die in de toekomst gaan optreden om te zonder dat het pad wordt bijgestuurd en het benodigde draagvlak meegaat.
 • De leden van het Burgerberaad gaan akkoord met het ter beschikking stellen van hun e-mail adressen ten behoeve van onderlinge (vervolg-)communicatie.

Niet aangenomen adviezen

Advies 12: Windenergie

Zorg met verschillende maatregelen voor een brede steun onder inwoners voor het plaatsen van windmolens.

Ons advies naar de Gemeente is: Creëer een breed draagvlak onder inwoners voor het plaatsen van windmolens

Thema

Windmolens van ons samen: Dit advies richt zich niet op het aantal nieuwe windmolens dat geplaatst moet worden, hoogte, locatie etc. De focus ligt op draagvlak en participatie.

Huidige situatie

3 stuks nu (einde levensduur 2040?), eigenaar Eneco, 4 stuks in ontwikkeling bij Goyerbrug (eigenaar Goyerbrug) In opstartfase veel onrust, nu stilstand, inwoners voelen nu geen verbinding met ‘hun’ windmolens.

Doel

Breed draagvlak creëren onder inwoners voor huidige windmolens, bij vervanging voor nieuwe windmolens en creëren van een nieuw windparken. De windmolens zijn van belang bij het verminderen van de CO2 uitstoot, we hebben ze nodig als onderdeel van de oplossing om energieneutraal te zijn in 2040.
Als onderdeel van de 3: Wind, zon en opslag

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. Participatie, Coöperatief windpark. Participanten of leden delen mee in opbrengst. Vb: 50/50
 2. Leer van huidige situatie in Houten en gebruik kennis van bestaande projecten, bijv. Rijnenergie
 3. Richt je op interactie met de inwoners, als ze geen belang hebben, dan heb je geen breed draagvlak.
 4. Maak het een leuke plek, waar mensen kunnen recreëren.
 5. Maak inwoners bewust van het belang van windmolens in de energietransitie
 6. Maak beleid voor het mogelijk maken van particuliere initiatieven, zoals boerenwindmolens, hoog of laag, klein, solitair of in groep.

Wat gaan we doen? 

 1. Pas de kennis en ervaring van andere projecten toe op het beleid voor windmolens.
 2. Bewaak het proces van uitvoering van beleid op windmolens door het maken van een roadmap
 3. plaats info, cijfers van opbrengst van windmolens op alle communicatieplekken.
 4. Trek expertise aan om het windpark aantrekkelijk en veilig (vogels) te maken. Architecten, biologen, kunstenaars

Wie voert het uit?

De gemeente initieert en trekt deskundigen aan om het beleid voor windparken vorm te geven.
Gemeente: maakt budget vrij om in een windpark te kunnen recreëren.

Advies 13: Vergroten bewustwording

Maak alle bewoners van Houten bewust van het waarde van plan “Energie 2040”

Ons advies naar de Gemeente is:  Vergroten bewustwording bij alle bewoners van Houten van plan “Energie 2040”(Individueel Eigenaarschap)

Thema

Vergroten bewustwording Energie 2040

Huidige situatie

nader te bepalen/uitvragen stand van zaken bij gemeente

Doel

Een ieder een eigen (verantwoordelijkheids)besef laten krijgen voor de noodzaak tot verandering van keuzes en gedrag om energieneutraal te worden.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Op basis van demografie kennisbehoeften omtrent “Energie 2040” bepalen (doelgroepenbeleid) 
 • Wij verwachten dat richting 2040 niet iedereen vrijwillig aan een energieneutraal Houten mee zal werken en dat er dus kansen zullen zijn om mensen te motiveren mee te doen.

Wat gaan we doen? 

 1. Uitvragen bij subgroepen met behulp van vragenlijsten/interviews
 2. Ondersteuning op basis van de uitkomsten (financieel, klimaatcoaching, voorlichting,…)
 3. Eigen motivatie vergroten/enthousiasmeren op positieve gedragsverandering (gamification?)
 4. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om individueel gebruik/verbruik in kaart te brengen om deze te verbinden aan positieve/negatieve consequenties op Houtens energiegebruik en -verbruik (bijv. belasting van stroomnet)

Wie voert het uit?

 1. Politieke partijen nemen thema gedragsverandering op in hun partijprogramma’s
 2. Gemeentelijke taskforce op doelgroepenbeleid

Advies 14: Stimuleren fiets

Zorg dat inwoners de fiets vaker gebruiken.

Ons advies naar de Gemeente is: het stimuleren van het gebruik van de fiets.

Thema

Ons advies is het stimuleren van het gebruik van de fiets.

Huidige situatie

Het gebruik van de fiets in Houten is goed maar er is ruimte nog voor verbetering.

Doel

Minder brandstof en energie gebruik (Nogmaals fietsstad van jaar worden)

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. Bepalen hoe de situatie nu is
 2. Infrastructuur van en veiligheid voor de fiets verbeteren. Met name in het centrum (bijvoorbeeld bij het kruispunt bij de Lidl)
 3. Parkeerplekken fietsen uitbreiden
 4. Pakket bezorging middels elektrische bakfietsen

Wat gaan we doen? 

 1. Onderzoek fietsbewegingen versus autobewegingen, gebruik parkeergarage,
 2. Onderzoek drukke punten, verbreding fietspaden ( ruimte voor de elektrische fiets).
 3. Leegstaande panden ombouwen tot fietsgarage’s. (Castellum waar voorheen Anytime Fitness zat, op het rond waar de Hema zit).
 4. Gemeentelijke samenwerking en in overleg met de vervoerders

Wie voert het uit?

 1. Gemeente in overleg met parkeerbeheerders, communicatie
 2. Gemeente
 3. Gemeente in overleg met verhuurders
 4. Overleg met andere gemeenten en vervoerders (zoals DHL e.d.)

Advies 15: Campagne gericht op doelgroepen

Stem de communicatie af op de verschillende groepen inwoners. Raakvlakken met adviezen 4 en 7

Thema

Communicatie: Doelgroep bereik (Ongeacht de inhoud)

Huidige situatie

Onduidelijk hoe relevante doelgroepen bereikt (gaan) worden kanalen: Websites, Krant, TV

Doel

Het effectief inzetten van middelen en faciliteiten met als doel het informeren, bewustmaken en stimuleren van alle relevante doelgroepen, denk aan;

 • Bewoners
 • Bedrijven
 • Laaggeletterde/taalvaardigheid en begripsniveau (ook niet Nederlands sprekende)
 • Digitaal vaardigheid
 • Demografie (Ouderen, (jong)volwassenen en jeugd
 • Inkomens

Hoe gaan we dat bereiken?

 1. Door alle relevante doelgroepen in kaart te brengen.
 2. In kaart brengen welke kanalen per doelgroep het meest effectief is.
 3. De samenwerking op zoeken met doelgroepen, experts en stakeholders.
 4. Informatie campagnes (Brede publiek & doelgroep gericht o.b.v. kennis, houding, gedrag) voeren via de voor hen meest toegankelijke kanalen/locaties. (Gemeenschappelijke ruimtes en locaties, zowel online als offline.)

Wat gaan we doen? 

 1. Website gemeente gebruiksvriendelijker maken. (UX designer inschakelen voor het analyseren van het gedrag van website bezoekers.)
 2. Alle informatiebronnen/voorzieningen centraliseren (Digitaal & Fysiek, zie ook 12b.)
 3. De toegankelijkheid van kanalen vergroten en waarborgen. (bijv. Omroep Houten via kabel.)
 4. Informatiemiddag- avond, activiteitenmarkt
 5. Persoonlijk aanschrijven van burgers 
 6. Kennisgeving breed
 7. Duurzame Flyer & posters
 8. Buurtinitiatieven (denk samenwerking met bedrijven of de woningbouw)
 9. Aanplakken aan de Rondweg
 10. Financiële ondersteuning d.m.v. subsidies (In samenwerking met relevante bedrijven en instanties zoals sociaal team Houten.)

Wie voert het uit?

Gemeente in samenwerking burgers, scholen, woningbouw, bedrijven.