Verkoop of verhuur van grond en gemeentelijk vastgoed

Uitgifte van gemeentelijk vastgoed

De gemeente verkoopt haar eigen grond meestal voor woningbouw en verhuurt haar gebouwen of ruimtes meestal voor maatschappelijk gebruik maar ook weleens voor commercieel gebruik. Een enkele keer komt het voor dat grond wordt verpacht of in erfpacht uitgegeven. Deze verkoop, verhuur, verpachting of uitgifte in erfpacht wordt 'uitgifte van gemeentelijk vastgoed' genoemd. Als de gemeente grond of ander vastgoed wil uitgeven, kondigen wij dit aan op deze pagina onder publicaties en in het Gemeenteblad. 

Iedereen krijgt een kans, tenzij...

Als de gemeente vastgoed uitgeeft, moeten ze iedereen die mogelijk interesse heeft de kans geven om mee te doen. De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest van 26 november 2021 uitgelegd hoe dit moet gebeuren. Voor verkoop, pacht en erfpacht van grond heeft de gemeente Houten dit verder uitgewerkt in het protocol grondverkoop 2022 (pdf, 135 KB). De gemeente moet duidelijk communiceren wanneer ze vastgoed willen uitgeven, via bekendmakingen op deze pagina en in het Gemeenteblad. Ook moeten ze laten zien hoe ze kopers of huurders kiezen, op basis van eerlijke en meetbare voorwaarden.

Verhuur van gemeentelijk vastgoed

Wil je een bedrijfsruimte of een maatschappelijke ruimte van de gemeente huren? Hieronder vind je een overzicht van de gebouwen die te huur zijn.

Soms vragen mensen aan de gemeente of ze een stuk grond kunnen kopen. Normaal gesproken verkopen we geen gemeentegrond. Eerdere ervaringen hebben laten zien dat dit vaak negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de omgeving. Het verkopen van grond kan leiden tot minder groen, terwijl groen belangrijk is om problemen zoals wateroverlast en hitte te voorkomen. Bovendien wegen de opbrengsten van de verkoop vaak niet op tegen de kosten.

Tegenwoordig verkopen we alleen grond aan particulieren als dit echt bijdraagt aan het algemeen belang. Bijvoorbeeld als het gaat om moeilijk te beheren grond of grond die weinig nut heeft als openbare ruimte. We maken deze beslissingen zelf en zoeken zelf kopers als dat nodig is.