School de Velduil

Woningbouw Beverakker

De school aan de Beverakker is op 1 augustus 2019 samengegaan met basisschool Klavertje Vier aan het Eggeveld. Samen heten ze De Velduil. Het deel van De Velduil aan de Beverakker verhuist over ongeveer twee jaar (2023) naar een nieuw gebouw aan het Eggeveld. Op de plek van de oude school kan iets nieuws worden gebouwd.

In Houten is veel vraag naar betaalbare woningen vooral voor ouderen en starters op de woningmarkt. De gemeente wil graag meewerken aan het oplossen van dat probleem. Daarom is in februari 2021 besloten om op Beverakker 19 te gaan bouwen. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in een startnotie de eisen voor het nieuwbouwplan opgeschreven.

Download de startnotitie (pdf, 199 KB)

Besluitvorming

Verkennende Fase

Op 9 februari 2021 is door de gemeenteraad de startnotitie voor de herontwikkeling van de Beverakker 19 vastgesteld. Daarbij is besloten te starten met een verkenningsfase om belangen en kansen bij elkaar te brengen. De verkenning is uitgevoerd door twee externe adviseurs. Zij hebben als deskundigen op het gebied van zorg en welzijn en gebiedsontwikkeling gesprekken gevoerd met diverse partijen, zoals Viveste, de Wakkere Akker, bewoners van de Dassenburg en CPO-initiatiefnemers. De omwonenden zijn daarnaast op een aparte avond gevraagd mee te denken over verschillende thema’s van het plan.

In december 2021 is de verkenning afgerond en zijn de bevindingen gepresenteerd in de eindrapportage haalbaarheidsonderzoek verkenningsfase herontwikkeling Beverakker. Op basis van deze verkenning is een plan van aanpak opgesteld. De uitkomsten van de verkenning en het plan van aanpak zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Het college heeft vervolgens besluitvorming hierover aangehouden voor het nieuwe college.

Op 10 mei 2022 heeft het college het besluit over het plan van aanpak voor de volgende fase van de Beverakker aangehouden. Dit betekent dat het nieuwe college over het plan van aanpak gaat beslissen. We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk een nieuw college gevormd is en dat dit college positief over de aanpak besluit.

Het uitstellen van het besluit zal de uitvoering van dit project waarschijnlijk niet vertragen. Er kan namelijk pas gebouwd worden als de school De Velduil naar de nieuwe locatie aan het Eggeveld kan verhuizen. Verhuizen kan op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2024.

Houtenpraatmee.nl

Op houtenpraatmee.nl kunt u de laatste ontwikkelingen lezen over de Beverakker 19. Daar vragen wij u regelmatig om mee te denken en te doen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Ga dan naar houtenpraatmee.nl of stuur een mail naar rien.adriaanse@houten.nl. Rien Adriaanse is projectleider van gemeente Houten