School de Velduil

Woningbouw Beverakker

Startnotitie Beverakker vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2021 de startnotitie 'herontwikkeling locatie Beverakker' vastgesteld. Binnen de kaders van de startnotitie zal het plan ontworpen en gebouwd moeten worden.

De volgende eisen staan nu in de startnotitie beschreven:

  • Er komen 32 tot 40 appartementen.
  • Minimaal 50% is sociale huur; het resterende deel is middenhuur of sociale koop.
  • Er wordt gebouwd voor senioren en starters.
  • Er komt een ontmoetingsruimte, vooral voor senioren, met wellicht ruimte voor lichte zorg, consultatie, informatie en hulp aan buurtbewoners.
  • De woningen moeten passen bij de uitstraling van de wijk.
  • De hoogte is maximaal drie woonlagen.
  • De woningen worden energieneutraal en duurzaam gebouwd.
  • De parkeerplaatsen bij de school tellen mee bij het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners. Er komen laadpalen voor elektrische auto’s.
  • Er komen meer bomen en struiken.
  • Het perceel wordt verkocht tegen een marktconforme grondprijs.

Planontwikkelfase (april - juli 2021)

De raad heeft twee amendementen aangenomen waarin is vastgelegd dat er onderzoek gedaan moet worden naar de woningbehoefte in de Akkers en de omliggende wijken voordat er een definitief woonprogramma wordt bepaald en er een partij geselecteerd wordt die de woningen kan bouwen.

In diezelfde periode zullen er gesprekken plaatsvinden met betrokkenen en omwonenden om wensen en ideeën voor de nieuwbouw te verzamelen. Deze betrokkenen en omwonenden zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

Selectie van een bouwer/ontwikkelaar (september - december 2021)

Nadat de onderzoeken zijn afgerond zullen het dan definitieve woonprogramma en de wensen/aandachtspunten in selectiedocumenten worden vastgelegd. Vervolgens kunnen partijen aanbiedingen doen. De aanbieding die het beste aansluit bij de eisen en wensen wordt gekozen.

Ontwerpfase (januari - september 2022)

De gekozen partij zal een ontwerp gaan uitwerken. Hierbij moeten omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken.

Als het ontwerp klaar is kan de gemeenteraad het noodzakelijke nieuwe bestemmingsplan vaststellen.

Realisatie (2e kwartaal 2023 - eind 2024)

De bouw kan starten als de nieuwbouw van basisschool De Velduil aan de Eggeveld klaar is. Op dat moment kan het schoolgebouw aan de Beverakker worden gesloopt en de noodlokalen weggehaald.

Oplossing tijdelijke huisvesting
Beoogde oplossing tijdelijke huisvesting BS Klavertje Vier en Velduil

Fusieschool De Velduil

Aan de Beverakker 19 staat nu het schoolgebouw van De Velduil. Het gebruik van het schoolgebouw door De Velduil zal aflopen omdat ze naar een nieuw schoolgebouw aan het Eggeveld verhuizen. De gemeente is eigenaar van de grond.

De school aan de Beverakker is per 1 augustus 2019 gefuseerd met basisschool Klavertje Vier aan het Eggeveld en daarmee als zelfstandige school opgeheven. Het deel van De Velduil aan de Beverakker verhuist over ongeveer twee jaar naar hun nieuwe gebouw aan het Eggeveld. Hierdoor komt de locatie aan de Beverakker beschikbaar voor een nieuwe invulling. Zolang er gebouwd wordt op het Eggeveld moeten alle leerlingen aan de Beverakker naar school. Daarvoor worden tijdelijk noodlokalen bijgeplaatst.

Noodlokalen

Begin 2022 worden er noodlokalen bij de school geplaatst om ook de leerlingen de Velduil op de locatie Beverakker. De noodlokalen worden op de asfaltspeelplek ten noorden van de school geplaatst en zullen twee lagen hoog zijn. De noodlokalen worden met de sloop van de school in 2023 weer weggehaald.  

Voor info kunt u terecht bij Rob Benningen van basisschool De Velduil via 06-55 01 19 25 of rob.benningen@oo-h.nl 

Downloads

Naar het overzicht