Briefadres aanvragen

Situaties waarin u een briefadres kunt krijgen:

 • U bent dak­loos of thuis­loos.
 • U kunt tij­de­lijk niet in uw ei­gen huis wo­nen, bij­voor­beeld van­we­ge een echt­schei­ding of een breuk in een lan­ge re­la­tie.
 • U moet een kor­te pe­ri­o­de over­brug­gen tus­sen twee wo­nin­gen in.
 • U ver­blijft in een zorg­in­stel­ling (ver­pleeg­huis, ver­zor­gings­huis) of een blijf-van-mijn-lijf­huis.
 • U ver­blijft in een in­stel­ling voor kin­der­be­scher­ming.
 • U zit in een ge­van­ge­nis.
 • U hebt een be­roep waar­voor u rond­reist en daar­om hebt u geen vast adres. U bent bij­voor­beeld bin­nen­vaart­schip­per of cir­cus­ar­tiest.
 • U gaat tij­de­lijk naar het bui­ten­land en wilt een adres in Ne­der­land hou­den. Dit kan al­leen als u kor­ter dan 8 maan­den weg­gaat.
Afspraak maken Briefadres

Korte uitleg

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die u kent. Dat heet een briefadres. Op dat adres ontvangt u uw post. U moet dit aanvragen bij de gemeente.

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft.. Post van de overheid ontvangt u dan op het briefadres.

Briefadres op het adres van familielid of kennis

Als briefadres geeft u het adres op van een familielid of kennis. De briefadresgever moet daar toestemming voor geven, want hij of zij moet er voor zorgen dat post van de overheid bij u terechtkomt.

Goed om te weten

 • Een brief­adres is al­leen een ad­mi­ni­stra­tief adres. U woont daar niet.
 • U kunt in Nederlands maar op een adres ingeschreven staan dat is of een woonadres of een briefadres
 • Krijgt u een brief­adres om­dat u tij­de­lijk geen woon­adres hebt? Dan moet u er al­les aan doen om uw si­tu­a­tie te ver­be­te­ren en een woon­adres te vin­den.
 • Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is. In eerste instantie als uw aanvraag wordt goedgekeurd is het voor drie maanden, daarna wordt uw situatie opnieuw beoordeeld.
 • De briefadresgever moet persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn om toestemming te geven.

Wat zijn de voorwaarden voor een briefadres

 • Het moet een be­staand woonadres (geen bedrijfspand) zijn in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Adres­sen en Ge­bou­wen (BAG). Het moet een fy­siek adres zijn. Een post­bus (bij­voor­beeld van Post­NL) kan niet.
 • Er moet ie­mand op het adres wo­nen en daar in­ge­schre­ven staan. Het mag dus geen leeg­staan­de wo­ning zijn.
 • Er mo­gen maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres heb­ben op het­zelf­de adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.

U krijgt binnen 4 weken per post bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Wij sturen de brief naar het adres dat u als briefadres hebt opgegeven. Het kan zijn dat wij u om extra gegevens vragen. Als uw briefadres is toegekend, wordt u met dat adres geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). U wordt dan uitgeschreven van uw oude adres.

Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentebelasting, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.

Goed om te weten:

 • U mag maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres ge­ven op uw adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.
 • U kunt een boe­te krij­gen als u be­wust of on­be­wust bij­draagt aan on­juis­te in­for­ma­tie in de BRP.

Een briefadres is gratis.