Parkeren

Nieuw parkeerbeleid

Gemeente Houten heeft een voorstel voor nieuw parkeerbeleid gemaakt. Tot 12 oktober 2021 kunt u reageren op het voorstel door een mail te sturen naar gemeentehuis@houten.nl of uw reactie te sturen naar het postadres van de gemeente. Uw reacties zijn welkom.

Hoe regelen we parkeren?

Het parkeerbeleid bestaat uit een Parkeervisie Houten en een Nota parkeernormen. De parkeervisie beschrijft waar en hoe geparkeerd kan worden. Er staat ook in hoe we zorgen dat op verschillende plaatsen nog plek is om te parkeren en wat we doen bij klachten over parkeren. Nota parkeernormen legt de eisen voor parkeren bij nieuwbouw vast.

Gemeenteraad heeft richting bepaald

Begin van dit jaar heeft de gemeenteraad de startnotitie (pdf, 103 KB) vastgesteld. De startnotitie beschrijft de richting en het doel van het nieuwe parkeerbeleid.

Veel Houtenaren hebben meegedacht

We hebben de mening van Houtenaren gebruikt bij het maken van het parkeerbeleid. Dat hebben we gedaan via een online onderzoek en acht wijkgesprekken. Een samenvatting van de resultaten (pdf, 809 KB) van het onderzoek en de wijkgesprekken kunt u hier downloaden (pdf, 1.16 MB).

Inspraak op het nieuwe parkeerbeleid

Alle informatie hebben we gebruikt bij het maken van het nieuwe parkeerbeleid (pdf, 9.35 MB). Het beleid staat in de concept Parkeervisie Houten en concept Nota Parkeernormen (pdf, 8.20 MB).

Tot 12 oktober 2021 kunt u reageren op de voorstellen. Alle inspraakreacties komen in een inspraaknota. Daarin staat ook wat de gemeente met de verschillende reacties doet.

Gemeenteraad besluit

We verwerken de reacties in de definitieve rapporten. Dan gaan de nota’s naar de gemeenteraad. De bespreking en vaststelling van het beleid door de gemeenteraad gaat in verschillende stappen. Die stappen kunt u lezen op Werkwijze gemeenteraad (houten.nl)

De vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid in de gemeenteraad staat gepland op 14 december 2021.

Inspraak tot 12 oktober 2021

U kunt uw ideeën over of bezwaren tegen het voorgenomen parkeerbeleid tot 12 oktober 2021 aan de gemeente schriftelijk doorgeven. Doe dat per mail via gemeentehuis@houten.nl of per post.

Parkeerzones Houten

Binnen de gemeente zijn zones/parkeerplekken waar:

  • Betaald parkeren geldt.
  • Vrij geparkeerd kan worden.
  • De parkeerschijf gebruikt kan worden (blauwe zone).
  • De gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden.
  • Een elektrische auto kan worden opgeladen.

Woont of werkt u in een betaald parkeerzone dan kunt u vaak een ontheffing aanvragen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De locaties van alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen zijn weergegeven op onderstaande plattegrond.