Parkeren

Nieuw parkeerbeleid

Gemeente Houten heeft een voorstel voor nieuw parkeerbeleid gemaakt. Tot 12 oktober 2021 kunt u reageren op het voorstel door een mail te sturen naar gemeentehuis@houten.nl of uw reactie te sturen naar het postadres van de gemeente. Uw reacties zijn welkom.

Hoe regelen we parkeren?

Het parkeerbeleid bestaat uit een Parkeervisie Houten en een Nota parkeernormen. De parkeervisie beschrijft waar en hoe geparkeerd kan worden. Er staat ook in hoe we zorgen dat op verschillende plaatsen nog plek is om te parkeren en wat we doen bij klachten over parkeren. Nota parkeernormen legt de eisen voor parkeren bij nieuwbouw vast.

Gemeenteraad heeft richting bepaald

Begin van dit jaar heeft de gemeenteraad de startnotitie (pdf, 103 KB) vastgesteld. De startnotitie beschrijft de richting en het doel van het nieuwe parkeerbeleid.

Veel Houtenaren hebben meegedacht

We hebben de mening van Houtenaren gebruikt bij het maken van het parkeerbeleid. Dat hebben we gedaan via een online onderzoek en acht wijkgesprekken. Een samenvatting van de resultaten (pdf, 809 KB) van het onderzoek en de wijkgesprekken kunt u hier downloaden (pdf, 1 MB).

Inspraak op het nieuwe parkeerbeleid

Alle informatie hebben we gebruikt bij het maken van het nieuwe parkeerbeleid (pdf, 9 MB). Het beleid staat in de concept Parkeervisie Houten en concept Nota Parkeernormen (pdf, 8 MB).

Tot 12 oktober 2021 kunt u reageren op de voorstellen. Alle inspraakreacties komen in een inspraaknota. Daarin staat ook wat de gemeente met de verschillende reacties doet.

Gemeenteraad besluit

We verwerken de reacties in de definitieve rapporten. Dan gaan de nota’s naar de gemeenteraad. De bespreking en vaststelling van het beleid door de gemeenteraad gaat in verschillende stappen. Die stappen kunt u lezen op Werkwijze gemeenteraad (houten.nl)

De vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid in de gemeenteraad staat gepland op 14 december 2021.

Inspraak tot 12 oktober 2021

U kunt uw ideeën over of bezwaren tegen het voorgenomen parkeerbeleid tot 12 oktober 2021 aan de gemeente schriftelijk doorgeven. Doe dat per mail via gemeentehuis@houten.nl of per post.

Parkeerzones Houten

Binnen de gemeente zijn zones/parkeerplekken waar:

 • Betaald parkeren geldt.
 • Vrij geparkeerd kan worden.
 • De parkeerschijf gebruikt kan worden (blauwe zone).
 • De gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden.
 • Een elektrische auto kan worden opgeladen.

Woont of werkt u in een betaald parkeerzone dan kunt u vaak een ontheffing aanvragen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De locaties van alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen zijn weergegeven op onderstaande plattegrond.

Ervaar u een tekort aan parkeerplaatsen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Let wel! De gemeente is terughoudend is het extra maken van parkeerplaatsen, het gaat altijd ten koste van ruimte.

Wij leggen alleen nieuwe parkeerplaatsen aan wanneer:

 • Bewoners van de straat samen met de gemeente werken aan de hand van de aanpak ‘Parkeren op maat’. Zie hieronder voor uitleg.
 • Uit onderzoek blijkt dat er een structureel tekort aan parkeerplaatsen is;
 • Er draagvlak is voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in de buurt. Het gaat altijd ten koste van ruimte en er zijn procedures nodig voor de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte met mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

 Er is een tekort aan parkeerplaatsen als:

 • Structureel ten minste 90 procent van de aanwezige parkeercapaciteit is bezet. Dit wordt ’s nachts gemeten;
 • Er binnen 150 meter geen alternatieve parkeerruimte voor handen is. Dit moet blijken uit parkeertellingen. Bij deze tellingen wordt ook gekeken naar het gebruik van parkeervoorzieningen op eigen terrein en de aanwezigheid van voertuigen/objecten die niet op de parkeerplaatsen horen te staan.

Hoe werkt het?

Het proces bestaan uit de volgende stappen:

 • Onderzoek of er draagvlak in de buurt is. Ervaren bewoners ook de parkeerprobleem?
 • Richt een werkgroep op en vraag de gemeente om samen de aanpak 'Parkeren op maat' op te starten.
 • Toont met handtekeningen aan namens wie je handelt;
 • De problematiek wordt besproken met de gemeente.
 • Samen met de gemeente wordt het onderzoeksgebied bepaalt waar parkeertellingen uitgevoerd moeten worden. Ook de telmomenten worden afgestemd op de momenten waarop gebruikers de problemen worden;
 • De gemeente voert een parkeeronderzoek uit;
 • De gemeente bespreekt de resultaten van de parkeertellingen met de werkgroep.
 • Op basis van de telresulaten worden gezamenlijk de te nemen vervolgstappen bepaald. 
 • Is de conclusie dat de aanleg van extra parkeerplaatsen nodig is dan peilt de werkgroep de steun bij de omwonenden.
 • Is er voldoende steun? Dan start de gemeente de planologische procedures die nodig zijn om de parkeerplaats aan te kunnen leggen.
 • Als de planologische procedures succesvol zijn doorlopen en de benodigde financiële middelen beschikbaar zijn, legt de gemeente de extra parkeerplaatsen aan.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via (030) 63 92 611 of e-mail de gemeente via gemeentehuis@houten.nl

Openbare laadpalen, maar ook laadpalen op privé- of semi-publiek terrein vindt u op www.oplaadpalen.nl.  

 • U mag, zolang uw auto laadt, op de gereserveerde plekken bij de laadpaal parkeren. Als de accu vol is, moet u de auto verplaatsen.
 • De gereserveerde plekken staan aangeduid met een verkeersbord.
 • Het parkeren bij een oplaadpunt is gratis.
 • In de blauwe parkeerzone heeft u geen parkeerschijf nodig.

Voor het opladen heeft u een oplaadpas nodig. Deze zijn te krijgen bij diverse aanbieders: http://zerijden.nl/laden/laadpassen. U heeft geen ontheffing van de gemeente nodig om bij de oplaadpaal te kunnen laden.

Zelf een oplaadpunt aanvragen? Bekijk de pagina Alles over elektrisch rijden

Werkt de laadpaal niet?

Geef een storing door via het telefoonnummer op de laadpaal of via Pitpoint

Telefoon (030) 4100 887
Email helpdesk@pitpoint.nl.

Wilt u een voertuig dat bestemd is voor recreatie- of  voor andere verkeersdoeleinden in de openbare ruimte parkeren? Dan mag dit niet langer zijn dan drie dagen achtereenvolgend.

Het gaat hier om:

 • Kampeerwagens;
 • Caravans;
 • Campers;
 • Magazijnwagen;
 • Aanhangwagens;
 • Keetwagens;
 • Of een ander voertuig dat bestemd is voor recreatie of verkeersdoeleinden.