Bomen

Houten heeft een diversiteit aan bomen. Ze geven Houten haar mooie groene karakter, en daar zijn we trots op!

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van maar liefst 32.000 bomen in straten, parken en plantsoenen. We onderhouden ze en inspecteren ze regelmatig. Is een boom ziek of zorgt hij voor een onveilige situatie? Dan ondernemen we actie door te snoeien of te kappen. Volgens afspraak met de gemeenteraad planten we ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand op peil te houden.

Houten is super groen, daar zijn we trots op. Maar hoe zorgt houten ervoor dat de bomen gezond en groen blijven? En waarom schuurt ze de ene keer vaker dan de andere keer keer? Het is nu blijkt van de gemeente houten is zo dat gekeken wordt naar de locatie van de bomen en de boomsoort. Waarom er vaker of minder vaak gesnoeid wordt. Hier staat de locatie wordt dan loop je, dan moet veilig onderdoor kunnen lopen. Dat de takken niet zeg maar tegen je hoofd in zitten en bij een auto weg is het dat hoger. Omdat ook vrachtwagens rondom moet en dat bepaalt hoe vaak een boom gesnoeid wordt. De factoren die een rol spelen we snoeien is veiligheid, dus een boom wordt gecontroleerd en dood hout gaat eruit, gebroken takken of takken die te laag zitten. Bij snoeien is niet mogelijk de top eruit te halen. Omdat de specifieke eigenschappen van de boom zijn om bepaalde structuur of vorm van de kroon te hebben om In de top eruit haalt, dan is de hele vorm van de bomen weg. Als we een boom gaan snoeien, we komen tijdens snoeien een  vogel tegen die te broeden. Dan mogen we die vogel niet verstoren. Dan slaan we gewoon de gedeelte over en dan komen we later terug. Alle takken die gesnoeid worden. We hebben een overeenkomst met een aannemer uit de buurt die versnipperd deze takken en daardoor hebben we een lage eenheidsprijs, want die snippers dat restafval, Dat is eigenlijk geen afval, wordt hergebruikt als grondstof voor warmtekrachtcentrale. We hebben nu net een nieuw bomenbeleid en daarin is opgenomen dat wilt u fondsbeheer plaatsen, dan moet u rekening houden met het groen In de omgeving bij uw huis en ook rekening houden dat groen nog kan groeien. De boom gaat voor de zonnepanelen. Het woonbeleid van Houten is dat we meerdere soorten aanplanten, Omdat we rekening houden met risicospreiding, omdat als er een nieuwe ziekte komt, daar niet een hele straat of hele laanstructuur helemaal kwijtraakt.

Wat doen we bij regulier onderhoud (zorgen voor takvrije zones boven en naast rijbanen en fiets-/voetpaden)?

 • Begeleidingssnoei van de bomen de eerste 10 jaar na aanplant om een veilige definitieve kroon te bereiken
 • Onderhoud van bomen met definitieve kroon, zoals verwijderen van dood hout en gebroken takken
 • Verwijderen van stamschot (takken die op stam groeien)
 • Knotten van leibomen en knotbomen
 • Snoeien van fruitbomen

Wat doen we bij incidenteel onderhoud? 

 • Dunnen of vervangen van bomen
 • Verwijderen van boompalen (palen die bomen recht houden), watergeefringen en boombanden (band om de boom en de boompaal).
 • Verbeteren van de standplaats zoals vergroten boomspiegel en bemesting
 • Vervangen van dode of zieken bomen
 • Nazorg; water geven ca. drie jaar na aanplant
 • Boomcontrole (VTA) en nader onderzoek van zieke bomen (bomen met slechte conditie)
 • Wortelopdruk verhelpen

De gemeente kapt bomen niet zomaar. Maar soms is het noodzakelijk om één of meer bomen te kappen, bijvoorbeeld:

 • als de boom ziek is en niet meer beter kan worden
 • als de boom onveilig is voor de omgeving

Bij slecht en extreem weer zijn deze bomen kwetsbaar en kunnen gevaar (losse takken) opleveren voor weggebruikers.

Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven, bijvoorbeeld:

 • door wortelopdruk
 • als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden
 • om de boom ernaast meer groeiruimte te geven
Kijk hier welke bomen er gerooid worden

Kijk op het omgevingsloket of u hier een vergunning voor nodig heeft. In de afbeelding hieronder ziet u wat de grenzen zijn van het gebied van de bebouwingscontour houtkap.

Binnen de aangewezen bebouwingscontour houtkap gelden de volgende regels niet:

 • De regels over houtopstanden, hout en houtproducten van afdeling 11.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ​​​​​​. Deze regels gaan onder meer over het kappen van bomen buiten de bebouwingscontour houtkap. Dit is in het algemeen het buitengebied. In veel gevallen geldt daar een herbeplantingsplicht.

De gemeente heeft alle bomen met bijzondere waarde in kaart gebracht. Het gaat om gemeentebomen - in straten, parken en plantsoenen - én bomen op particulier terrein.

Een bomendeskundige van de gemeente beoordeelt of een boom bijzondere waarde heeft. Daarbij wordt onder meer gekeken of de boom:

 • onvervangbaar is;
 • zeldzaam is door vorm, soort en/of omvang/hoogte;
 • een historische binding heeft met standplaats en
 • of er zeldzame planten op groeien of zeldzame dieren in wonen.

Kapvergunning bomen met bijzondere waarde

Wilt u een boom kappen die op de lijst staat van Bomen met bijzondere waarde? Dan heeft u een kapvergunning nodig. Zie voor meer informatie het beleidsplan Bomen met bijzondere waarde. Deze vindt u onder de downloads.

Vergoeding in de onderhoudskosten

De eigenaar van een boom met bijzondere waarde heeft de plicht goed voor de boom te zorgen. Omdat de gemeente vindt dat zij een medeverantwoordelijkheid heeft in het in stand houden van particuliere bomen met bijzondere waarde betaalt zij - onder bepaalde voorwaarden - een deel van het onderhoud (zie beleidsplan Bomen met bijzondere waarde, p.20/21).

Kaart Bomen met bijzondere waarde

Walnoten, peren, appels… Wist je dat er in het openbaar groen in Houten fruit en noten groeien die je zelf mag rapen of plukken? Doe wel voorzichtig, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bomen beschadigt.

September en oktober zijn bij uitstek de maanden om het fruit te oogsten. De noten zijn vanaf eind oktober goed.

Bekijk de kaart met bomen met eetbare vruchten (pdf, 910 KB).

Struiken

In de gemeentelijke plantsoenen staan ook diverse struiken met eetbare vruchten. Denk aan hazelnoten, mispels en wilde pruimen. Deze struiken staan niet op de kaart.