Overlijden doorgeven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door. U kunt ook zelf aangifte van overlijden doen.

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen. Gaat het om een levenloos geboren kind? Dan is het niet mogelijk online aangifte te doen. U kunt dit alleen op afspraak aan de gemeentebalie doen.

Let wel: aangifte van overlijden per e-mail is niet mogelijk.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aangifte van overlijden

Wat hebt u nodig?

  • eHerkenning (Om in te loggen heeft u een betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenning)
  • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel
  • Burgerservicenummer van de overledene
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig.
  • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U levert de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis.
  • Begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.
  • Begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

U neemt dan het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een doktersverklaring van het overlijden.
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.

De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Afspraak maken

Is een kind levenloos geboren na een zwangerschap van meer dan vierentwintig weken? Dan moet u binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De vader en de moeder mogen aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of de begrafenisondernemer. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van levenloos geboren kind op. 

Kind overlijdt binnen 3 dagen na de geboorte

Is een kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Zowel de ouders als de begrafenisondernemer kunnen dan de aangifte doen. Dit gebeurd in de gemeente waar het kindje zowel geboren als overleden is. Er wordt dan een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt. Neemt u hiervoor contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

U moet aangifte doen voordat de begrafenis/crematie plaatsvindt. De begrafenis of crematie vindt plaats minimaal 36 uur na overlijden en uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden.  

Is een inwoner in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig uit dat land. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie.

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor er van de termijn afgeweken moet worden, bijvoorbeeld familieomstandigheden. Een ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitstel tot begraven of cremeren verlenen na het overleggen van een verklaring van geen bezwaar van een behandelend arts.

Vindt de uitvaart plaats in het buitenland? Dan heeft u voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een laissez-passer af, een vervoersbewijs voor een overledene naar een ander land. Een laissez-passer wordt afgegeven door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u.