Samen bouwen aan Houten

Hoe werkt de gemeente Houten aan het realiseren van nieuwe woningen? Via het referendum over de Ruimtelijk Koers, hebben de inwoners van Houten in maart 2021 een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente. De gemeenteraad heeft besloten de Ruimtelijke Koers Houten 2040 dan ook afgewezen. De vraag is: hoe nu verder met de ruimtelijke ontwikkelingen in Houten?

In het voorjaar van 2021 een nieuwe start gemaakt. Bij deze nieuwe start houden we rekening met de wensen van de inwoners die tegen gestemd hebben (19.185 stemmers). De wensen van de voorstemmers (9.525 stemmers) en de mensen die niet gestemd hebben (9.281 mensen) worden ook meegenomen.   Er wordt met nog meer aandacht voor het proces en de inhoud gewerkt om zo te ‘Bouwen aan vertrouwen’ en van daaruit ‘Samen te bouwen aan Houten’.

Onderzoeksagenda

De resultaten van de nieuwe onderzoeksfase zijn onderdeel van de onderzoeksagenda “Samen bouwen in Houten en gebruikt worden in een mogelijk traject voor de vorming van een nieuwe ruimtelijke visie, strategie of anderszins voor Houten.

In deze onderzoeksagenda maakt het college nog geen keuzes.  In deze agenda worden dilemma's geschetst, inzichten verkregen en vervolgvragen gesteld over hoe we toekomstige plannen mogelijk gaan maken.  De onderzoeksagenda helpt het college en de raad om na de verkiezingen keuzes te maken over hoe we verder gaan.

Onderdelen die reeds opgeleverd zijn, zijn bijvoorbeeld een inwonerspeiling naar de motivaties rondom de ruimtelijke koers, een vervolgonderzoek naar Houten Oost, Houten Noord West.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de raadsinformatiebrief

Blijven bouwen

Binnen de gemeente Houten is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor met name starters, jongeren en senioren. Op dit moment is er geen ruimtelijk kader om bouwplannen vorm te kunnen geven. Daarom heeft de raad in 2021 in een motie gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente toch kan blijven bouwen.

Hieronder staat een overzicht van de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet in het kader van de onderzoeksagenda en de motie "blijven bouwen, vertraging voorkomen”.

 • “Blijven bouwen, vertraging voorkomen"
  In de motie “blijven bouwen, vertraging voorkomen” heeft de Raad het college gevraagd om te onderzoeken of er locaties zijn in Houten, waar op relatief korte termijn, betaalbare woningen in de juiste doelgroepen gebouwd kunnen worden. Op de pagina Blijven bouwen, vertraging voorkomen leest u meer informatie over welke 7 locaties het gaat en hoe de gemeente de ontwikkeling van deze locaties gaat aanpakken. 
   
 • Onderzoek mogelijkheden gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost
  Dit onderzoek geeft antwoord op de vragen die de gemeenteraad heeft gesteld aan het college in motie 105 (pdf, 112 KB). Eén van de onderzochte scenario’s van Houten Oost is samen met de opstellers van het Manifest Houtense Koers uitgevoerd. Het hele onderzoek en alle bijlagen vindt u op de pagina Onderzoek mogelijkheden gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost
   
 • Gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen: Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)
  Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien gemeenten in de regio Utrecht zorgen dat de regio klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze gemeenten naar de gemeenteraden hebben gestuurd. De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en grote maatschappelijke opgaven voor onder andere klimaatverandering. Meer informatie over het IRP vindt u op de pagina Het integraal Ruimtelijk Perspectief.
   
 • Inwonerspeiling ruimtelijke ontwikkelingen Houten
  In deze inwonerspeiling is een inventarisatie en analyse gemaakt van de belangrijkste argumenten van de voor- en tegenstemmers van het referendum van de Ruimtelijke Koers.  Meer informatie en het hele onderzoek vindt u op de pagina Inwonerspeiling ruimtelijke ontwikkelingen Houten.

Hoe nu verder?

Alle bovenstaande informatie helpt de politieke partijen uit Houten bij het maken van hun verkiezingsprogramma. Na de verkiezingen en het installeren van het (nieuwe) college en de raad wordt er besloten hoe Houten aan de slag gaat met een nieuwe ruimtelijke visie.

1