Samen bouwen aan Houten

Gezond leven in een stedelijke regio voor iedereen: Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)

Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien gemeenten in de regio Utrecht zorgen dat de regio klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze gemeenten naar de gemeenteraden sturen.

De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en grote maatschappelijke opgaven op onder andere klimaatverandering. Meer weten over het IRP? Lees hier meer informatie. 

Onderzoek naar het bouwen van woningen

Na het verwerpen van de Ruimtelijke Koers door de gemeenteraad, heeft de raad het college in maart 2021 gevraagd om een onderzoek te doen naar het bouwen van woningen in Houten-Noordwest en Houten-Oost. Daarnaast wilde de gemeenteraad graag weten waarom de inwoners van Houten voor, niet of tegen de Ruimtelijke Koers gestemd hebben. Ook een evaluatie van het gevoerde participatieproces was onderdeel van dit tweede onderzoek.

Beide onderzoeken zijn inmiddels afgerond.

Onderzoek mogelijkheden gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost

Dit onderzoek geeft antwoord op de vragen die de gemeenteraad heeft gesteld aan het college in motie 105 (link naar motie 105). Het onderzoek is wat betreft 1 van de onderzochte scenario’s ten aanzien van Houten Oost samen met de opstellers van het Manifest Houtense Koers uitgevoerd.

Er zijn vier hoofdscenario’s onderzocht:

  • Scenario 1 gaat uit van het bouwen van 2.200 nieuwe woningen in Noordwest.
  • In scenario 2 is onderzocht hoe ditzelfde aantal nieuwe woningen (dus 2.200) in Oost gebouwd kan worden.
  • In scenario 3 gaat het om het bouwen van 3.200 woningen in Oost. Dit scenario is gebaseerd op het Manifest Houtense Koers. De leden van het Manifest hebben dit scenario samen met de gemeente uitgewerkt.
  • In scenario 4 is onderzocht wat er gebeurt als we een aantal woningen in Oost gaan bouwen en een aantal in Noordwest.

In de scenario’s wordt aangenomen dat er behalve woningen worden gebouwd in Noordwest en/of Oost ook woningen worden gebouwd in de bestaande kern Houten.

Uit het onderzoek komt dat zowel in Noordwest als in Oost goede wijken te bouwen zijn waarbij echter voor beide wijken nog veel onzekerheden zijn, die om nader onderzoek vragen. Zie de bijlagen voor het hele onderzoek.

De gemeente heeft zich voor dit onderzoek laten adviseren door landschapsarchitect en stedenbouwkundig bureau OKRA, verkeersadviesbureau Goudappel en door bureau Stadkwadraat ten aanzien van de financiële kennis wat betreft gebiedsontwikkeling.

Met de initiatiefnemers van het Manifest heeft de gemeente tweewekelijks een overleg gehad. Tijdens deze overleggen heeft de gemeente samen met een afvaardiging van het Manifest invulling gegeven aan een uitwerking voor Houten-Oost (scenario 3) waarbij een zo exact mogelijke interpretatie van het Manifest is uitgewerkt.

Bijlagen

Inwonerspeiling ruimtelijke ontwikkelingen Houten

Voor dit onderzoek konden inwoners uit Houten een vragenlijst invullen. Daarnaast is er met een aantal mensen, die de vragenlijst hebben ingevuld, nog uitgebreid gesproken. In totaal hebben ruim 1.500 mensen van alle leeftijden, zowel voor- als tegenstemmers en inwoners uit verschillende buurten de vragenlijst ingevuld.

De drie hoofdvragen uit de vragenlijst waren:

  1. Wat waren de motieven en redenen van inwoners om vóór dan wel tegen het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040 te stemmen?
  2. Hoe beoordelen inwoners de inhoud van het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040?
  3. Hoe zien inwoners de rol van de gemeente bij het opstellen van de visie en wat vonden zij van het voorafgaande proces?

Mensen die voor hebben gestemd, hebben dit vooral gedaan omdat er volgens hen veel behoefte is aan nieuwe, betaalbare woningen voor diverse leeftijdsgroepen. Zij vinden dat de Ruimtelijke Koers duidelijk aangaf dat de gemeente niet wilde bouwen in de groene gebieden. Door de voorstemmer werd vooral de Molenzoom genoemd als geschikte locatie voor nieuwe huizen.

Voor de tegenstemmers was met name de weerstand tegen hoogbouw en de keuze voor bepaalde bouwlocaties reden om tegen te stemmen. Ook voelde vooral de mensen die het niet eens waren met de Ruimtelijke Koers, zich te weinig gehoord door de gemeente. Voor hen was het dus niet alleen de inhoud van de visie waarom ze tegengestemd hebben, maar ook de manier waarop deze visie tot stand is gekomen.

Uit de verdiepende gesprekken die er gevoerd zijn, bleek dat woorden zoals woningnood, groen en hoogbouw de onderwerpen waren die het beeld over de visie bepaalden.

Het hele onderzoek is beschikbaar als download (pdf, 1.00 MB).

Hoe nu verder?

De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om een frisse start van de toekomstige plannen mogelijk te maken en zijn onderdeel van de onderzoeksagenda. In deze onderzoeksagenda maakt het college nog geen keuzes over gebieden en varianten. De onderzoeksagenda beschrijft de varianten, schetst de dilemma’s en inzichten en stelt vervolgvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de raadsinformatiebrief.

In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de onderzoeksagenda.

Naar het overzicht