Burgerpanel

Het Burgerpanel is een online panel van inwoners van 18 jaar en ouder. Enkele keren per jaar krijgt u als lid van het burgerpanel een uitnodiging voor een vragenlijst. Zo krijgt de gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Houtense bevolking. Zo kan zij haar werkzaamheden en plannen beter afstemmen op de wensen van de inwoners.

Als u lid bent van het Burgerpanel nodigen wij u per e-mail uit. U kunt de vragenlijst via internet invullen. Deelname aan het burgerpanel is gratis en vrijblijvend. U kunt zich op elk moment afmelden voor het burgerpanel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen.

Wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente Houten? Meld u dan aan als lid van het Burgerpanel, u bent van harte welkom!

Voor vragen over het gebruik van de online enquête, het wijzigen van persoonsgegevens of als u zich wilt afmelden voor het burgerpanel, kunt u contact opnemen met houten@bluefieldagency.com. Heeft u vragen over de inhoud van de onderzoeken? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Houten via: burgerpanel@houten.nl

Hoe zit het met mijn privacy?

Privacy is voor de gemeente Houten en het onderzoeksbureau bluefieldagency erg belangrijk. Wij houden ons natuurlijk aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doen van onderzoek.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Op het moment dat u zich aanmeldt stellen wij u een aantal vragen over u zelf zoals uw leeftijd of in welke wijk u woont. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of bepaalde groepen inwoners van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld of ouderen anders antwoorden dan jongeren. Uw e-mailadres hebben wij nodig om u uit te kunnen nodigen voor elk onderzoek. In de onderzoeksrapporten zijn de antwoorden nooit te herleiden tot individuele leden van het Burgerpanel.  Meer hierover weten? Lees dan  onze Privacy Missie

Onderzoeken

 • Energie en Klimaat (pdf, 2 MB)
  Onderzoek naar welke maatregelen inwoners overwegen te nemen om energie te besparen of op te wekken. November 2022
   
 • Openbaar Vervoer (pdf, 839 KB)
  Onderzoek naar de tevredenheid met het Openbaar Vervoer in Houten en de bekendheid met aanvullend vervoer zoals Automaatje en U-flex. Juli 2022.
   
 • Omroep Houten (pdf, 507 KB)
  Onderzoek onder inwoners naar het gebruik en de waardering van de lokale omroep “Omroep Houten’. Maart 2022.
   
 • Veiligheid en ondermijning (pdf, 939 KB)
  Onderzoek naar wat er voor inwoners speelt op het gebied van veiligheid en ondermijning in Houten. November 2021
   
 • Kinderboerderij (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar de waardering van de kinderboerderij en speeltuin in Houten en wensen met betrekking tot de voorzieningen en activiteiten in de toekomst. Augustus 2021
   
 • Parkeerbeleid 2021 (pdf, 734 KB)
  Onderzoek naar parkeren van auto en fiets in het centrum en in de eigen buurt en de mogelijkheden van duurzame mobiliteit. April 2021
   
 • Fietstransferia 2020 (pdf, 370 KB)
  Onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van de fietstransferia in Houten. Januari 2021
   
 • Communicatie en Participatie 2020 (pdf, 813 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Januari 2021
   
 • Vrijwilligerswerk in Houten (pdf, 853 KB)
  Onderzoek naar de tevredenheid met vrijwilligerswerk en ook de bereidheid om vrijwilligerswerk in de toekomst uit te voeren. Juni 2020
   
 • Duurzame energie
  Onderzoek naar de plekken waar we als gemeente duurzame energie, via windmolens en zonnevelden, kunnen opwekken. Juli 2020
 • Fietstransferia 2019 (pdf, 437 KB)
  Onderzoek naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. Januari 2020.

 • Cultuurbeoefening
  Onderzoek naar wat inwoners beweegt om culturele activiteiten te beoefenen en wat eventuele belemmeringen zijn. Oktober 2019
 • Vuurwerk 2019: Rapport en Factsheet
  Onderzoek onder inwoners naar de mate van overlast van vuurwerk rondom de jaarwisseling.  Juli 2019

 • Klimaatplan
  Onderzoek naar welke maatregelen inwoners al nemen om energie te besparen en welke maatregelen ze nog zouden willen nemen. Januari 2019.

 • Verkeersveiligheid (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar hoe inwoners de verkeersveiligheid in Houten ervaren. Daarnaast zijn vragen gesteld over de verkeersdrukte op de Rondweg en over fietsen in Houten. Maart 2019.

  Fietstransferia 2018

 • Onderzoek (Burgerpanel) naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. Januari 2019.

 • Communicatie 2018
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente. Juni 2018
   
 • Parkeren in de woonomgeving (pdf, 467 KB)
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met parkeren in de eigen buurt. Maart 2018
   
 • Identiteit en imago van de gemeente Houten onder inwoners (De Grote Houten enquête)
  Het onderzoek geeft inzicht in de identiteit van Houten en het imago van Houten onder inwoners. Januari 2018
   
 • Evaluatie winkeltijden
  In de gemeente Houten geldt sinds 1 maart 2015 een algehele vrijstelling voor de winkeltijden. De gemeente heeft onderzocht hoe inwoners en winkeliers de huidige openingstijden ervaren. December 2017
   
 • Fietstransferia 2017
  Onderzoek naar het gebruik en de tevredenheid met de fietstransferia in Houten. December 2017
   
 • Beleving Bibliotheek
  Onderzoek naar hoe de dienstverlening van de bibliotheek door de Houtenaren wordt ervaren anno 2017. November 2017
   
 • Een nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw
  In dit onderzoek staat de nieuwe naam en functie voor het Bibliotheekgebouw aan het Onderdoor centraal. Juli 2017
   
 • Belevingsonderzoek fietsweggebruikers (pdf, 2 MB)
  De peiling maakt onderdeel uit van een landelijk fietsbelevingsonderzoek. Februari 2017.
   
 • Fietsweggebruikers Deelrapport gemeenten (pdf, 1,002 KB)
   
 • Vuurwerk en Fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners met vuurwerk tijdens de jaarwisseling en het gebruik van de fietstransferia. November 2016.
   
 • Communicatie en Participatie juli 2016
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juli 2016.
   
 • Evenementen en gezond bewegen in de Openbare ruimte
  Onderzoek naar de bekendheid en waardering van evenementen in Houten en de bekendheid en het gebruik van het sportparcours en de watertappunten. April 2016.
   
 • Hondenbeleid en Fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen met het hondenbeleid en het gebruik van de fietstransferia. December 2015.
   
 • Bibliotheek Houten Omroep Houten en windmolens
  Onderzoek naar de waardering en wensen met betrekking tot de (toekomstige) bibliotheek. Ook is een kort kijk- en luisteronderzoek gehouden over de Omroep Houten. Tenslotte zijn enige vragen gesteld over windenergie en windmolens in Houten. Juli 2015.
   
 • Verkeersveiligheid
  Onderzoek naar hoe inwoners de verkeersveiligheid in Houten ervaren: in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, fietsers, brommers en scooters. Februari 2015.
   
 • De gemeentelijke kringloopwinkel en fietstransferia
  Onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid met de kringloopwinkel en het gebruik van de fietstransferia. Januari 2015.
   
 • Relatie inwoners en gemeente
  Een verkenning naar de (toekomstige) rol van de gemeente om samen met inwoners te komen tot een zo vitaal mogelijke samenleving. Daarnaast zijn enkele vragen gesteld over evenementen en voorzieningen, waaronder de bibliotheek. Januari 2015
   
 • Duurzaam Houten 2014
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. Welke initiatieven spreken aan en waarom wel of niet? Wat is de samenleving zelf bereid te doen en wat kan de gemeente daarbij betekenen?
   
 • Gemeentelijke communicatie 2013 (pdf, 1 MB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. September 2014.
   
 • Toekomstvisie: Samen naar Houten 2025 (pdf, 1 MB)
  Houtenaren is gevraagd hoe zij het wonen in Houten beleven en wat volgens hen de kernwaarden van Houten zijn. Verder konden de inwoners aangeven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst van Houten. De resultaten zijn verwerkt in de Toekomstagenda 2025 (pdf, 12 MB). Zie voor meer informatie de pagina Toekomstvisie 2025. December 2013.
   
 • Dienstverlening Publiekszaken en afvalinzameling (pdf, 3 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen van inwoners rondom de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken en het “werken op afspraak”. Daarnaast zijn vragen gesteld over de informatievoorziening met betrekking tot afvalinzameling, inzameling van plastic afval en het afvalscheidingsstation. September 2013.
   
 • Duurzaam Houten 2013 (pdf, 1 MB)
  Onderzoek onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. September 2013.
   
 • Weekmarkt (pdf, 4 MB)
  Onderzoek naar de ervaringen en wensen van inwoners met betrekking tot de weekmarkt in Houten. Januari 2013.
   
 • Zondagopenstelling (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar de mening en wensen ten aanzien van een eventuele wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels. Juni 2012
   
 • Dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (pdf, 1 MB)
  Onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van diverse hulpverlenende instellingen binnen de gemeente en de rol van het eigen netwerk bij een hulpvraag. Juni 2012.
   
 • Fietstransferia (pdf, 524 KB)
  Onderzoek naar de tevredenheid en het gebruik van de fietstransferia in Houten. Maart 2012.
   
 • Verkeersveiligheid, brommeroverlast en parkeren (pdf, 868 KB)
  Onderzoek naar onder meer verkeersgedrag, de verkeersveiligheid in de eigen straat, onveilige verkeerslocaties, brommeroverlast en parkeren. Februari 2012.
   
 • Duurzaamheid (pdf, 1 MB)
  Nulmeting onder inwoners naar wat er leeft op het gebied van duurzaamheid. December 2011.
   
 • Gemeentelijke communicatie (pdf, 456 KB)
  Tweejaarlijks onderzoek naar de behoeften, wensen en tevredenheid van inwoners over de informatievoorziening door de gemeente en de mogelijkheden tot burgerparticipatie. Juni 2011.
   
 • Aanslag gemeentelijke belastingen (pdf, 857 KB)
  Onderzoek naar de dienstverlening rondom de aanslag gemeentelijke belastingen. Mei 2011.
   
 • Houten bezuinigingen rapportage (pdf, 480 KB)
  Aan het burgerpanel zijn bezuinigingsvoorstellen voorgelegd op diverse beleidsterreinen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de afweging waarop te bezuinigen. Maart 2011.
   
 • Onderzoek Kieskompas Gemeenteraadsverkiezingen Houten (pdf, 509 KB)
  Onderzoek naar hoe inwoners het Kieskompas hebben ervaren en in welke mate het heeft bijgedragen aan een hogere opkomst. Januari 2011.
   
 • Bouwen zonder welstandsregels (pdf, 256 KB)
  Onderzoek naar hoe de inwoners denken over de verschillende aspecten die een rol spelen bij welstandsvrij bouwen. Januari 2011.
   
 • Sporten en Bewegen (pdf, 633 KB)
  Onderzoek in hoeverre het sport- en beweegaanbod in de gemeente voldoet aan de vraag. Aanvullend is een verdiepingsonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep 55+. Rapport: Sporten en bewegen en Verdiepingsonderzoek. Juli 2010.
  Verdiepingsonderzoek Sporten en Bewegen 55+ (pdf, 709 KB)
   
 • Voetgangersgebied (pdf, 875 KB)
  Onderzoek naar wat inwoners vinden van het voetgangersgebied in het centrum en het gebruik van vervoermiddelen door inwoners. Juli 2010.
  Reisgedrag en Gebruik Vervoermiddelen (pdf, 423 KB)