Ik ben zorgaanbieder Jeugd

Er zijn in 2021 drie momenten waarop wij, middels het Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet, informatie van u vragen.

  1. Wij verzoeken u uiterlijk 1 februari 2022, per gemeente, op productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2021 aan te leveren. Deze informatie hebben de regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken. Voor het doorgeven van de omzetschattingen hanteert u het format Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet (zie bijlage). U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
     
  2. Vervolgens vragen wij u uiterlijk 1 maart 2022, conform het landelijke protocol, per gemeente de concept opgave van uw productie(omzet) aan te leveren, wederom op productniveau. Ook hiervoor vragen wij u nadrukkelijk het format Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet te hanteren (zie bijlage). U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
     
  3. Afsluitend vragen wij u om, conform het landelijke protocol, uiterlijk 1 april 2022 uw definitieve verantwoording 2021 aan te leveren. U levert bij de RBL het ingevulde Excelbestand aan, een ondertekende versie (bijvoorbeeld in PDF), plus de controleverklaring van de accountant.

De financiële verantwoording in het Sociaal Domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2021.

Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het coronajaar 2021 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Wanneer levert u een Bestuurdersverklaring aan of een Accountantsverklaring?

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom tot en met € 50.000,- gebeurt dit middels een zogenaamde Bestuurdersverklaring (zie Bestuurdersverklaring Jeugd onderaan de downloads). Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom vanaf € 50.000 gebeurt dit middels een Financiële Productieverantwoording, voorzien van een controleverklaring van een gecertificeerde accountant.

N.B: Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een adviesgrens van € 125.000 wordt genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeente besloten om vast te houden aan het grensbedrag van € 50.000. Deze beslissing was nodig voor de RBL als organisatie om ook zelf aan de eisen van de jaarlijkse verantwoording te kunnen voldoen.

Hulpmiddelen en/of eventuele meerkosten (naar aanleiding van de continuering van de zorg tijden corona epidemie)

Leveranciers die zich in 2021 beroepen op de eventueel gemaakte meerkosten (bijv. hulpmiddelen) verantwoorden dit middels de bijlage Corona Compensatie Wmo JW 2021.

U vindt het Verantwoordingsformat 2021 Jeugdwet, het landelijke accountantsprotocol 2021 en de bijbehorende Excel verantwoordingsformats 2021 ook op onderstaande webpagina van het i-Sociaal Domein:

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/a83a78bd-2e6a-40e3-964f-442f4b6f6b2b/landelijk-accountantsprotocol-compleet-wmo-en-jeugdwet-2021

Als u vragen heeft over de Verantwoording 2021, vragen wij u met contact op te nemen met de Regionale Backoffice Lekstroom via het e-mailadres: verantwoording@regiolekstroom.nl
Mocht u problemen ondervinden met declaraties dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze administratie via het e-mailadres: administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl

Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel  geïmplementeerd. In het huidige woonplaatsbeginsel wordt de financieel verantwoordelijke gemeente voor de jeugdige bepaald aan de aan de hand van de woonplaats van de gezagsdrager. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag.

Deze wijziging van de definitie van het woonplaatsbeginsel heeft gevolgen voor de populatie jeugdigen van wie de jeugdzorg vóór 1 januari 2022 is gestart of toegewezen en doorloopt in 2022. Een deel van deze jeugdigen zal onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente gaan vallen.

De Regionale backoffice Lekstroom (vertegenwoordigend de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten) is bezig met de voorbereidingen om de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel zorgt niet alleen voor veranderingen bij gemeenten en jeugdigen en hun ouders/verzorgers, maar ook voor de zorgaanbieders. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze zorgaanbieders in een zo vroeg mogelijk stadium hierover te informeren.

De zorgaanbieders waar cliënten behandeling of begeleiding ontvangen vanuit de Jeugdwet en die op basis van onze informatie vanuit de regionale backoffice Lekstroom (vertegenwoordigend de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten) administratief gaan verhuizen naar een andere gemeente, ontvangen in de komende weken een mail van ons.

Agenda's en verslagen

14 november 2022

24 mei 2022

8 november 2021

10 juni 2021

24 september 2020

11 februari 2020

Agenda's en verslagen 2019

19 november 2019

8 oktober 2019

24 september 2019

26 juni 2019

Agenda's en verslagen 2018

8 oktober 2018

5 maart 2018

16 oktober 2017

7 september 2017

3 juli 2017

13 november 2017

16 oktober 2017

11 september 2017

27 maart 2017

Fysiek overlegtafel 2016

Onderstaande tabel bevat de planning van de fysieke overlegtafel. Alle tafels vinden plaats op het gemeentehuis van Houten.

Agenda's en verslagen

18/06/2015 14.00-16.00

02/07/2015 09.30-11.30

14/07/2015 17.00-20.00

24/08/2015 17.00-20.00

08/09/2015 17.00-20.00

23/09/2015 17.00-20.00

07/10/2015 17.00-20.00