Ik ben zorgaanbieder Jeugd

Na de aanbesteding Jeugdhulp Ambulant en Jeugdhulp in Onderwijs waarvan op 1 augustus jl. de overeenkomsten zijn ingegaan, is gebleken dat er onvoldoende dekking cg. aanbod is op het product 43B11 Logeren én 50B32 Schoolvervangende (dag)behandeling groep. De gemeenten kiezen er derhalve voor dit product middels deze aanbestedingsprocedure opnieuw open te zetten in de verwachting nieuwe partijen te kunnen contracteren. De uiterlijke inschrijfdatum is 28 juni 2024, 12:00 uur.

De aanbesteding Jeugdhulp in Onderwijstijd is gepubliceerd op TenderNed (TN469379)!
De aanbesteding Ambulant is gepubliceerd op TenderNed (TN469421)

Onderaannemerschap Jeugdhulp

In deze bijlage (pdf, 139 KB) treft u, hoofdaanbieder, de werkinstructie aan hoe u een aanvraag indient om akkoord te krijgen op een partij die u in onderaanneming wilt contracteren.

Excessieve reistijd

De regio Lekstroom heeft een regeling excessieve reistijd Ambulant, Jeugdhulp in Onderwijstijd en Crisiszorg Jeugd. U vindt het document hier: regeling excessieve reistijd (pdf, 229 KB). U kunt uw aanvraag indienen via een door RBL gemaakt formulier. U kunt deze opvragen bij verantwoording@regiolekstroom.nl.

De aanvraag voor de eerste periode van augustus 2023 t/m december 2023 kunt u indienen voor 1 maart 2024. Wilt u deze mailen naar verantwoording@regiolekstroom.nl?

Aanvraag ophoging maximaal gemiddelde inzet

Indien u denkt te gaan overschrijden stelt u de RBL hier tijdig van op de hoogte. Dit kunt u doen door het aanvraagformulier ophoging maximaal gemiddelde inzet in in te vullen. U vindt het aanvraagformulier via onderstaande knop.

Aanvraag ophoging max. gemiddelde inzet

Graag vraagt de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) uw aandacht voor de financiële afsluiting van het boekjaar 2023 voor de Jeugdwet. De RBL maakt hiervoor gebruik van het Landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2023.

Er zijn in 2024 drie momenten waarop wij, middels het Verantwoordingsformat 2023 Jeugdwet, informatie van u vragen.

  1. Wij verzoeken u uiterlijk 1 februari 2024, per gemeente, op productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2022 aan te leveren. Deze informatie hebben de regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken. Voor het doorgeven van de omzetschattingen hanteert u het format Verantwoordingsformat 2022 Jeugdwet (zie bijlage).
    U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
  2. Vervolgens vragen wij u uiterlijk 1 maart 2024, conform het landelijke protocol, per gemeente de concept opgave van uw productie(omzet) aan te leveren, wederom op productniveau. Ook hiervoor vragen wij u nadrukkelijk het format Verantwoordingsformat 2022 Jeugdwet te hanteren (zie bijlage).
    U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
  3. Afsluitend vragen wij u om, conform het landelijke protocol, uiterlijk 1 april 2024 uw definitieve verantwoording 2022 aan te leveren.
    U levert bij de RBL het ingevulde Excelbestand aan, plus een ondertekende versie (bijvoorbeeld in PDF), plus de controleverklaring van de accountant.

Wanneer levert u een Bestuurdersverklaring aan of een Accountantsverklaring?

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom tot en met
€ 50.000,- gebeurt dit middels een zogenaamde Bestuurdersverklaring (zie brief Bestuurdersverklaring Jeugdwet in de bijlage).

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom vanaf € 50.000 gebeurt dit middels een Financiële Productieverantwoording, voorzien van een controleverklaring van een gecertificeerde accountant.

N.B: Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een adviesgrens van
€ 125.000 wordt genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeente besloten om vast te houden aan het
grensbedrag van € 50.000. Deze beslissing was nodig voor de RBL als organisatie om ook zelf aan de eisen van de jaarlijkse verantwoording te kunnen voldoen.

Eventuele meerkosten (naar aanleiding van de continuering van de zorg tijden corona epidemie)

De financiële verantwoording in het Sociaal Domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in de jaren voor de coronacrisis. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2023, voor de regio Lekstroom betreft het hier uitsluitend de meerkostenregeling.

Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het jaar 2023 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Leveranciers die zich in 2023 beroepen op eventueel gemaakte meerkosten (bijv. hulpmiddelen) verantwoorden dit middels de Bijlage-corona-compensatie-Wlz_Zvw_Wmo_Jw_FZ-2022.

U vindt het Verantwoordingsformat 2023 Jeugdwet, het landelijke accountantsprotocol 2021 en de bijbehorende Bijlage-corona-compensatie-Wlz_Zvw_Wmo_Jw_FZ-2022 ook via onderstaande weblink van het i-Sociaal Domein:

Bestanden · Administratieve en financiële processen en verantwoording · Ketenbureau i-Sociaal Domein

Als u vragen heeft over de Verantwoording 2023, vragen wij u contact op te nemen met de Regionale Backoffice Lekstroom via het e-mailadres: verantwoording@regiolekstroom.nl

Mocht u problemen ondervinden met declaraties dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze administratie via het e-mailadres: administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl

Agenda's en verslagen

15 april 2024

Agenda overlegtafel Jeugd (pdf, 21 KB)

Verslag overlegtafel Jeugd (pdf, 511 KB)

31 oktober 2023

Agenda overlegtafel Jeugd Ambulant & JiO (pdf, 23 KB)

Brief max gemiddelde inzet Jeugdhulp Ambulant (pdf, 30 KB)

Presentatie overlegtafel Jeugd Ambulant & JiO (pdf, 447 KB)

Verslag overlegtafel Jeugd Ambulant & JiO (pdf, 135 KB)

Brief inzake richtlijnen accountantsverklaring (pdf, 97 KB)

Brief indexering 2024 Jeugd Ambulant & JiO (pdf, 75 KB)

Brief indexering 2024 Jeugd Crisis & Forensisch (pdf, 56 KB)

4 juli 2023

Agenda overlegtafel Jeugd (pdf, 90 KB)

Verslag overlegtafel Jeugd (pdf, 171 KB)

Presentatie overlegtafel Jeugd (pdf, 1 MB)

25 mei 2023

Verslag overlegtafel Jeugd (pdf, 244 KB)

Agenda overlegtafel Jeugd (pdf, 59 KB)

14 november 2022

24 mei 2022

8 november 2021

10 juni 2021

24 september 2020

11 februari 2020

Agenda's en verslagen 2019

19 november 2019

8 oktober 2019

24 september 2019

26 juni 2019

Agenda's en verslagen 2018

8 oktober 2018

16 oktober 2017

3 juli 2017

13 november 2017

27 maart 2017